Lund – seniorernas kommun

Lund ska vara en kommun där det är attraktivt och meningsfullt att bo kvar efter avslutat arbetsliv. Kommunen ska erbjuda tilltalande och varierade boendeformer för seniorer, en god livsmiljö och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det ska vara lätt att resa inom kommunen, och det ska finnas gott om mötesplatser för social och kulturell samvaro.

Stimulera byggandet av serviceboenden

Alla äldre Lundabor ska lätt kunna hitta en ny bostad med trygg gemenskap och den service som efterfrågas. Det kan till exempel vara gemenskapsutrymmen, restauranger, gym eller gröna utemiljöer. Kommunen ska bjuda in till aktiva dialoger med intresserade aktörer och upplåta lämplig mark.

Varierade boendeformer i kommunal regi

Kommunen ska utveckla attraktiva mellanboenden för seniorer med mindre vårdbehov än vad som behövs för särskilda boenden (SÄBO). Det ska finnas tillräckligt med platser på mellanboenden och särskilda boenden så att ingen tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. Alla ska ha tillgång till attraktiva utemiljöer.

Sommarsvala boenden

Många äldre mår dåligt av för höga temperaturer under de alltmer frekventa värmeböljorna i klimatförändringarnas spår. Alla kommunala boenden ska utrustas med luftkonditionering och skuggiga utemiljöer för rekreation.

Gratis bussresor för alla över 75 år

Alla Lundabor som fyllt 75 år ska ha fria bussresor i stadstrafiken alla tider på dygnet. Ekonomiska hinder ska inte påverka möjligheten att röra sig fritt med kollektivtrafik för att träffa familj och goda vänner eller delta i olika aktiviteter.

Ännu bättre träffpunkter

Vi vill ge seniorer fler möjligheter till dans, motion och fysisk träning genom samarbete med kommunens gym. Träffpunkterna är viktiga sociala mötesplatser som kan motverka ofrivillig ensamhet. Där det är möjligt ska det finnas måltidsservering och givetvis ska träffpunkterna kunna nås med kollektivtrafik.

Digital teknik för alla

Kommunen ska inrätta digitala verkstäder på träffpunkterna där de äldre kan få hjälp med sin tekniska utrustning. Digital teknik öppnar många nya möjligheter och genomsyrar alla delar av samhället – seniorer ska kunna delta i samhället på lika villkor.