Det historiska Lund

I Lund är historien ständigt närvarande. Stadskärnans gatunät formades under medeltiden, och då inleddes också byggandet av Domkyrkan som fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1800-talet. I Dalby blickar Nordens äldsta stenkyrka ut över det odlade slättlandskapet. Under århundraden har människor strävat och format det som idag är Lundabornas livsmiljö. Det är en ansvarsfull uppgift att förvalta och utveckla detta arv för kommande generationer.

Skydda stadskärnan

Lunds historiska stadskärna är en ovärderlig tillgång för Lundaborna och ska därför värnas. Stadskärnan är klassad som riksintresse och är ett signum för Lund som studentstad och besöksmål för turister. Domkyrkan ska även i framtiden vara den dominerande byggnaden. Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen.

Vårda våra kulturmiljöer

I Lund ska det finnas aktuella bevarandeplaner som stöd för skyddet av kulturmiljöerna. Lundaborna ska också kunna rådfråga byggnadsantikvarisk expertis. Därför ska stadsantikvarietjänsten i samarbete med Kulturen återinrättas, och den byggnadsantikvariska expertisen på stadsbyggnadskontoret ska utökas

Botulfsplatsen blir piazza

Det kommande linjenätet för stadsbussarna innebär att betydligt färre bussar går till Botulfsplatsen. Nu kan denna plats med fördel göras om till en levande piazza med restauranger och uteserveringar som binder ihop saluhallen med den nyrenoverade stadshallen.

Ingen kongressanläggning i centrum

Planerna på ett kongresscentrum i anslutning till gamla tingsrätten och helt nära Klosterkyrkan ska inte genomföras. Ett sådant bygge är en katastrof för stadsbilden och ett ekonomiskt högriskprojekt. En eventuell exploatering i området bör dessutom avvakta kommande planer för järnvägen.

Bevara och utveckla

Byggnader utgör historiska årsringar som är viktiga för förståelsen av kommunens utveckling. När de tjänat ut för sin nuvarande verksamhet kan de i många fall utvecklas genom ombyggnad och tillbyggnad och fungera utmärkt för nya ändamål. Kommunen ska här vara ett föredöme. Återbruk av byggnader är dessutom klimatsmart.

Bygg inte skyskrapor

Höghus påverkar landskapsbilden under oöverskådlig tid. Lund behöver inte ett 36 våningar högt hus på Brunnshög, inte heller ett 17-våningshus. Lund ska inte tävla med Malmö om högsta huset – stadsbyggandet i Lund ska utmärkas av andra kvaliteter.