Lunds byar

Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd är viktiga noder i den växande kommunen. Här har medborgarna närhet till natur och rekreation, och varje ort har sin identitet som ska respekteras och vårdas. En utbyggnad av orterna skulle ge bättre underlag för fler arbetsplatser, större serviceutbud och tätare busstrafik.

Stadsbuss till Dalby och Södra Sandby

De östra tätorterna ska knytas närmare Lunds stad. Som ett första steg ska de gröna stadsbussarna gå direkt till Dalby och Södra Sandby. Detta innebär ökad turtäthet och lägre taxor, och det blir på så vis möjligt att bo i östra Lund utan bil.

Blandad bebyggelse

I anslutning till de östra tätorterna finns mark att bygga på som inte är den mest högkvalitativa jordbruksmarken. Bostadsbeståndet ska utvecklas med blandad bebyggelse och upplåtelseformer och med inslag av fribyggartomter.

Behåll små skolor

Byskolorna ska bevaras även om de är små. Alla yngre barn och elever bör ha sin skola i närheten av hemmet. Det bidrar till deras trygghet.

Mer utrymme för näringslivet

Idag är det brist på företagsmark i de östra tätorterna. Därför bör kommunen ändra riktlinjerna så att mer mark blir tillgänglig för att starta attraktiva arbetsplatser i byarna. Dessa orter får inte bli sovstäder som präglas av arbetspendling.

Bygg ringväg runt Södra Sandby

Trafiksituationen i Södra Sandby är oacceptabel med intensiv trafik av både personbilar och tunga lastbilar. För att kunna utveckla bykärnan till en attraktiv plats krävs att det byggs en ringväg för genomgångstrafiken. Den bör gå öster om byn och utanför nuvarande bebyggelse. Ringvägen bör ha avfarter så att den tunga trafiken till industriområdena inte behöver passera centrum.

Nytt byahus

Det behövs ett nytt kulturhus för det mycket aktiva föreningslivet i Södra Sandby. Idag hyr kulturföreningen Trycket tillfälliga lokaler som fastighetsägaren planerar att riva och ersätta med bostäder. Det är viktigt att ett nytt centralt beläget kulturhus finns på plats innan de nuvarande lokalerna rivs.