Det klimatsmarta Lund

Den bördiga jordbruksmarken ger Lundaborna klimatsmart närodlad mat. Det finns tillgång till ren luft och rent vatten. I Lund byggs nya hus med cirkulära lösningar och lokal energiproduktion. Med gemensamma krafter ska den globala uppvärmningen stoppas för att kommande generationer ska kunna leva ett gott och hållbart liv.

Kommunen ska både vara ett föredöme och inspirera och underlätta för medborgare och företag att minska påverkan på miljön. Det innovativa näringslivet i kombination med universitetets spetskompetens ger Lund unika förutsättningar för att bidra till att lösa de stora utmaningarna inom miljö- och klimatområdet.

Avsätt en procent till klimatåtgärder

En procent av kommunens skatteintäkter ska avsättas årligen för att öka takten i klimatarbetet. Några exempel på åtgärder är solceller på taken på kommunens fastigheter, projekt för att minska översvämningsrisken vid skyfall och trädplantering.

Bygg hållbart med kvalitet

Kommunen ska arbeta aktivt för att fastighetsägare ska använda klimat- och miljösmarta byggnadsmaterial, gärna trä. De ska uppmanas att tänka cirkulärt, återanvända, renovera och välja fossilfria material. Byggnation står för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen.

Solceller på alla tak

Sätt solceller på kommunala hustak och stimulera privata byggaktörer och fastighetsägare att göra detsamma där det är lämpligt. Det ger mer förnybar energi och bidrar till att minska energibehovet. Hänsyn ska tas till känsliga kulturmiljöer.

Inför miljözoner

Inför miljözoner för att styra bort stora, tunga och förorenande transporter från känsliga områden. Det ger en trevligare och mer hälsosam miljö och bidrar till att stimulera till mer effektiva och fossilfria transportlösningar.

Elbilsladdning för alla

Elbilar behövs för att åstadkomma ett fossilfritt samhälle. Många Lundabor har inte garage eller egen parkeringsplats med tillgång till elbilsladdning. Tillsammans med Kraftringen ska kommunen se till att det blir fler laddstolpar längs gator och på parkeringsplatser.

Bevara den bästa åkermarken

Världens bästa åkermark runt Lunds stad ska användas för livsmedelsproduktion – inget annat. För ny bebyggelse kan mark användas som tidigare varit bebyggd, till exempel på Västerbro, och i de östra delarna finns mark med lägre klassificering som också kan användas för nybyggnation.