Politiker i kommunfullmäktige

Börje Hed

Teknologie doktor

Vice ordförande i Byggnadsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige och styrelsen Lunds kommuns fastighets AB. Ordförande i FörNyaLund.

Jan Annerstedt

Professor

Kommunråd, ordförande i Tekniska nämnden och VA Syd förbundsfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktige.

Ann Tångmark

Arkitekt

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Byggnadsnämnden. Vice ordförande i FörNyaLund.

Marianne Rehnstedt

Civilingenjör

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Stiftelsen Lunds Barnhem .

Lars Lindholm

Företagare

Vice ordförande i Renhållningsstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige samt Kommunfullmäktiges valberedning.

Istvan Ulvros

Civilingenjör

Ledamot i Kommunfullmäktige och styrelsesuppleant i Kraftringen AB.

Rolf Nilsson

Civilingenjör

Ersättare i Kommunfullmäktige.

Björn Palmqvist

Grafiker

Ersättare i Kommunfullmäktige. Ersättare i Renhållningsstyrelsen

Julius Landin

Student

Ersättare i Kommunfullmäktige, Ersättare i Miljönämnden och Valnämnden.

Kandidater till valet 2022

Börje Hed

Civilingenjör, doktor i Transportteknik

1

Yrkeserfarenhet: Forskning på LTH. Drivit företag i fyra länder inom anropsstyrd kollektivtrafik.

Politik: Intresset väcktes av spårvagnsmotståndet. En av grundarna till FörNyaLund, ersättare i Tekniska nämnden 2014–18. Kommunalråd 2018–20 och sedan 2018 vice ordförande i Byggnadsnämnden samt ledamot i LKF. Kommunfullmäktige sedan 2014.

Jag vill förbättra den ekonomiska styrningen av kommunen så att invånarna får bättre valuta för sina skattepengar. Stadsbyggnadsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat.

Jan Annerstedt

Professor

2

Yrkeserfarenhet: Forskare, lärare och rådgivare i hållbar utveckling.

Politik: Kommunfullmäktig sedan 2014. Idag kommunalråd för kultur & fritid, mark & miljö, träd & parker, trafik & teknik. Ordförande tekniska nämnden och VA Syd sedan 2018.

Brinner för en tryggare miljö för barn och seniorer. Försvarar åkerjorden. Står upp för en försiktig, varsam utveckling av staden och tätorterna, gärna med mer plats för idrott och motion i det gröna. Lundabygden är fantastisk, men blir ännu bättre när kommunen lyssnar aktivt på medborgarna.

Liv Severinsson

Doktor i Medicinsk vetenskap

3

Yrkeserfarenhet: Forskning, ledarskap och förändringsledarskap. Chefsjobb på Pharmacia, bioteknik företag i USA, AstraZeneca samt Region Skåne.

Politik: Ledamot i kommunrevision 2019–2020. Ersättare i Kommunstyrelse sedan 2020 och ledamot inom Vård och omsorgsnämnden sedan 2021.

Jag vill utveckla förbättringsarbetet inom kärnverksamheterna. Klimatfrågor och förändringsledarskap ligger mig varmt om hjärtat. Skattebetalarnas pengar ska används på bästa sätt.

Christian Gehrmann

Civilingenjör i elektroteknik, doktor i informationsteori

4

Yrkeserfarenhet: FoU på Ericsson tio år. FoU på Axis samt inom datasäkerhet på SICS i Kista. Grundat två företag samt uppfinnare med 50 USA patent. Sedan 2020 professor i datasäkerhet vid Lunds universitet.

Politik: Sedan 2020 kultur- och fritidsnämndens ordförande. Natur och stadsmiljöer ska inte bli offer för ohejdad utbyggnad.

Lund skall bli landets främsta kommun att bo och verka i – med kvalité i skola och omsorg, stöd till föreningslivet och med fokus på kärnuppdragen.

Johanna Kyander

Lärarexamen, fil.mag engelska, logistiker

5

Yrkeserfarenhet: Tio år i varje bransch: besöksnäring, logistik, försäljning/IT. Arbetar på naturvetarlinjen på Pauliskolan i Malmö.

Politik: Jag brinner för skol- och utbildningsfrågor. Samhället behöver högre kompetens. Om någon stad ska kunna skall stå för detta, så måste det vara Lund.

Ann Tångmark Lundberg

Arkitektexamen Chalmers

6

Yrkeserfarenhet: Arkitekt inom offentlig förvaltning som Byggnadsstyrelsen, Lunds universitet och Region Skåne.

Politik: Denna mandatperiod ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden. Stadsbyggnadsfrågor samt äldres behov av vård och omsorg ligger mig extra varmt om hjärtat.

Martti Niilekselä

Civilingenjör

7

Yrkeserfarenhet: Fyrtio år i skånskt och internationellt näringsliv som ledare och konsult. Reservofficer, aktiv inom Lundaidrotten.

Politik: Ledamot i Arenabolaget. Jag vill arbeta för tillväxt med hänsyn taget till den medeltida stadskärnan och den goda jorden. Det är viktigt att fokusera på kommunens huvuduppgifter.

Eva Björn

Antikvarie, arkeolog

8

Yrkeserfarenhet: Museiantikvarie med starkt engagemang för Lund.Initierade räddningen av apoteket Svanen.

Politik: Ersättare i Kultur-och fritidsnämnden, Visit Lunds styrelse. Vill arbeta för kultur och fritid och värna Lunds kulturmiljö mot höghus i kv. Häradshövdingen. Lund skall bli en grönare stad.

Jan Froborg

Teknologie doktor

9

Yrkeserfarenhet: Forskare och företagsledare inom internationell läkemedelsindustri.

Politik: Ledamot i miljönämnden. Jag vill verka för ett hållbart Lund där byggandet tar hänsyn till Lunds naturvärden och kulturella särart. Skatteintäkter skall prioriteras till skola, vård och omsorg.

Inger Lövkrona

Professor emerita

10

Yrkeserfarenhet: Varit verksam som lärare och forskare i etnologi vid Lunds universitet. Engagerad i utbildnings och forskningspolitiska frågor, jämställdhet och ledarskap.

Politik: Jag vill arbeta för politiska beslut grundade på vetenskap.

Julius Landin

11

Nationalekonomisk student på Lunds universitet. Det är väldigt viktigt att ”fritt sök” omförhandlas för att säkerhetsställa att Lundabor har möjlighet att gå i Lunds skolor.

Zenita Andersson

12

Civilekonom med lång erfarenhet av ekonomistyrning, processutveckling, processledning och förbättringsprojekt inom privata näringslivet.
Arbetar som politisk sekreterare för FörNyaLund.

Christer Pedersen

13

SYO-konsulent. Sverige måste vara mer självförsörj­ande vad gäller livsmedel. Därför måste Skånes goda åkermark bevaras och inte bebyggas.

Alexander Andrée

14

Klassisk filolog, forskare, översättare och författare. Fil. Dr. Undervisar och forskar vid Lunds universitet. Jag brinner för skol-, utbildnings- samt infrastrukturfrågor.

Marianne Rehnstedt

15

Civilingenjör. Skolan och förskolan är den viktigaste kommunala uppgiften. Klimat- och miljöförändringar kräver en långsiktigt hållbar utveckling som måste bli vägledande i den kommunala politiken.

Björn Palmqvist

16

F.d. försäljningstjänsteman. Jag tycker att man borde täcka över E22. Staden skulle då bli en enhet och på köpet utvinns värdefull mark och man slipper trafikbruset.

Charlotte Lundgren

17

Kommunikatör, webbredaktör. Skolan ska förmedla kunskap och värderingar som lägger grunden till ett bra liv för varje barn och elev. Kulturmiljöerna i Lund ska skyddas från politiker som vill bygga monument över sig själva.

Per Göran (PG) Nilsson

18

Civilingenjör Elektroteknik, f.d. kanslichef LTH. I Lund ska man kunna känna sig trygg och kunna färdas med batteridriven kollektivtrafik.

Beata Sjögreen Samuelsson

19

Stadsbibliotekarie i Lund i slutet av 1900-talet och är en utpräglad humanist. Lund är älskansvärd stad!!

Kent Salomonsson

20

Pol. mag. national- och företagsekonomi. Ledande befattningar inom läkemedels-och livsmedelsindustri samt egen konsultverksamhet.

Eva Pålsson

21

Tidigare gymnasielärare och barnpsykiater. Jag vill att vi ska vara rädda om Lunds centrum och värna om dess speciella karaktär. Glöm inte grönytor! En barnvänlig stad!

István Ulvros

22

Civilingenjör. Jag vill att vi skall låta den bästa åkermarken förbli bördig jord. Det brådskar med att lägga fast en kort- och långsiktig strategi för en effektiv och värdig äldreomsorg! Önskar framtidssäkra det egna Källbyverket.

Nils Norrsell

23

Leg tandläkare och leg. psykoterapeut. Föreläsare i antiseptisk rotfyllning samt hypnos. Tycker att det är viktigt att demokratin fungerar även mellan valen.

Lena Ymén

24

Leg. psykolog, arbetat inom barnhälsovård och förskola. Jag brinner för små grupper i förskola och lågstadium så barn kan utvecklas till trygga och tillitsfulla vuxna.

Rolf Nilsson

25

Väg & vattenbyggare, erfarenhet från stora infrastruktur och miljöprojekt. Jag vill verka för att Lund gör kostnadseffektiva investeringar inom infrastruktur och miljö.

Åke Forssell

26

Läkare, uppväxt i Lund på 40-talet. Lund då med sin småskalighet erbjöd optimala livsbetingelser. I den fortsatta utvecklingen måste man ta tillvara dessa värden.