Det aktiva Lund

Att röra på sig är viktigt under hela livet. För att barn och unga ska utvecklas och bli friska vuxna är daglig fysisk aktivitet nödvändig. Att bibehålla rörlighet, styrka och balans är centralt för ett gott åldrande. Möjligheter till lek, vardagsmotion och spontanidrott ska finnas nära bostaden. I Lund finns också många föreningar som erbjuder organiserade aktiviteter på olika nivåer, för alla åldrar.

Planering för fysisk aktivitet alltifrån lek till elitidrott ska ingå i all kommunal planering från översiktsplanen för kommunen till detaljplaner för enskilda projekt.

Satsa på föreningslivet

I den växande kommunen behövs en långsiktig planering för att fånga upp ökande behov. Föreningarna behöver utrymme både utomhus och inomhus för att bedriva sina verksamheter. Lund har ett rikt föreningsliv med ett varierat utbud av fritidsaktiviteter, varav flera idrottsföreningar som håller hög nationell klass.

Skolgårdar för lek och rörelse

Samtliga skolgårdar ska ses över enligt kommunens riktlinjer, och kvalitén ska höjas där det behövs. Barn, elever och skolpersonal ska delta i arbetet, gärna i samarbete med Naturskolan. Alla utemiljöer vid förskolor och skolor ska locka till lek och rörelse samt vara en del av den pedagogiska miljön.

Fler promenadstråk och motionsslingor

Lund ska utveckla fler markerade promenadstråk och motionsslingor för vardagsmotionärer. De kan gå omväxlande i bebyggelse och i parker och grönområden. Detta är särskilt viktigt i Lunds stad som inte angränsar till något större natur- eller fritidsområde. I kommunens östra delar finns Skrylle, Romeleåsen och Häckeberga med fina möjligheter för lek och motion i natursköna omgivningar.

Romelevallen och Ekevallen

Idrottsplatserna Ekevallen utanför Genarp och Romelevallen i Veberöd har långa och fina traditioner men behöver utvecklas och moderniseras. På Ekevallen ska omklädningsrummen få en rejäl renovering. För Romelevallen är en expansion österut möjlig och ska utredas. En utbyggnad skulle ge plats för fler idrotter än vad som redan finns på området.

Ledarbidrag till unga ledare

Det finns ett stort behov av fler ledare. Föreningarna ska därför få ett ekonomiskt bidrag för ledare mellan 18 och 25 år som ett synligt tack för deras viktiga insats.

Smörlyckans idrottsplats

Marken där Smörlyckans IP och Victoriastadion ligger kan behöva tas i anspråk för utvecklingen av universitetssjukhuset. I så fall behövs nya anläggningar för de idrottsföreningar som nu bedriver verksamhet där. Det krävs dels ett omfattande planeringsarbete av kommunen och berörda föreningar, dels betydande investeringar.