Det gröna och bördiga Lund

Naturen är basen för människans liv och hälsa; det gröna ger oss luften vi andas och maten vi äter. Flora och fauna behöver goda livsbetingelser, och om vi vårdar naturen och brukar den på ett hållbart sätt räddar vi oss själva. Biologisk mångfald är en överlevnadsfråga. Med de pågående klimatförändringarna är den bördiga åkermarken i Lund en omistlig resurs för landets livsmedelsförsörjning.

Bevara den bästa åkermarken

Världens bästa åkermark runt Lunds stad ska användas för livsmedelsproduktion – inget annat. För ny bebyggelse kan mark användas som tidigare varit bebyggd, till exempel på Västerbro, och i de östra delarna finns mark med lägre klassificering som också kan användas för nybyggnation.

Stoppa planerna på nybygge vid Höje å

Verka för att Höje å-dalens naturreservat får breda ut sig på södra sidan om ån, och motarbeta Staffanstorps planer på att bygga bostäder på bästa åkermarken. Ingen bro ska byggas över Höje å från Källbyområdet i Lund till Flackarp i Staffanstorp.

Bygg inte i parkerna

Förtätning ska ske med förnuft och känsla. Parker och grönområden ska värnas och utvecklas eftersom växtligheten renar luften och bidrar till fysiskt och psykiskt välbefinnande. De boendes behov av grönska och plats för rekreation, samvaro och lek ska väga tyngre än kortsiktiga ekonomiska intressen.

Fler kolonier och odlingslotter

I ett växande Lund ska fler ha möjlighet att närodla i egen regi. Områden med kolonier och odlingslotter är viktiga gröna rum och ska värnas. Odling till husbehov är klimatsmart och hållbart, det uppmuntrar till fysisk aktivitet och främjar gemenskap.

Låt gräsmattorna blomma

Klippta gräsmattor ska kompletteras med blomsterängar. Ängsblommor och vajande gräsvippor ger mat till pollinerande insekter och andra småkryp, och i förlängningen också till fåglarna. Detta gynnar den biologiska mångfalden.

Plantera fler träd

Att plantera träd är en grön investering, men för att träd ska trivas, växa och bli gamla behöver rötterna utrymme. Därför ska en inventering genomföras för att hitta lämpliga platser för nya träd så att de får optimala förutsättningar för att utvecklas över tid. Många träd behöver planteras i Lunds stad för att öka krontäckningsgraden från 19 till 30 procent som är en EU-rekommendation.