Kunskap och trygghet i skolan

Barnen är vår framtid, och att ge dem en trygg miljö som inspirerar till lärande och utveckling är en av de viktigaste uppgifterna för skolan och förskolan. Elever ska må bra och ha tillgång till förebyggande elevhälsa. De barn och elever som behöver extra stöd ska få det. Alla lärare ska vara behöriga och ha tid att fokusera på sitt grunduppdrag. Skolan ska vara en väl fungerande och inspirerande arbetsmiljö för elever, lärare och övrig personal, och förskolan ska vara en trygg plats som inbjuder till lek och utforskande.

Avskaffa fritt sök

Lunds kommun ska först tillgodose Lundaelevernas önskemål vid val av gymnasieskola och sedan i mån av plats fylla på med elever från andra kommuner. 60 procent av Lunds gymnasieelever kommer utifrån. Lundaborna ska inte fortsätta göra stora investeringar i skolor för elever som inte bor i kommunen.

Behöriga lärare i alla skolor

Lunds skolelever ska ha fullt utbildade lärare. Var femte heltidsanställd grundskollärare i Lund fyller inte skollagens krav på behörighet för att få undervisa. De obehöriga lärare och förskollärare som redan finns i skolorna ska vidareutbildas med målet att endast lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne ska få undervisa i Lunds skolor.

Mer och bättre läromedel

Alla Lunds skolelever ska ha tillgång till läromedel av hög kvalitet. Mindre än en procent av den totala kostnaden för en Lundaelev i årskurs 1-9 går till läromedel. Elever får ofta själva söka fakta på nätet till stor nackdel såväl för elever med dyslexi som för dem som inte har tillräckligt stöd från sina föräldrar. Enligt många lärare är skolböcker överlägsna som läromedel jämfört med digitala verktyg.

Behåll små skolor i byarna

Byskolorna ska bevaras även om de är små. Alla yngre barn och elever bör ha sin skola i närheten av hemmet; det bidrar till deras trygghet.

Förstärk elevhälsan i skolorna

Elevhälsan ska förstärkas så att alla skolor får tillgång till dess olika yrkeskategorier. Genom förebyggande arbete och tidiga insatser ska elevhälsan möjliggöra för lärare och elever att fokusera på skolarbetet. En central enhet inom barn- och skolförvaltningen ska samordna och utveckla arbetet.

Mindre barngrupper i förskolan

Skolverkets rekommendationer för gruppernas storlek i förskolan ska vara målet för Lunds kommun. Ju större grupper och klasser desto stökigare miljö, vilket medför större risk för att barn och elever inte får den arbetsro som de behöver.