Kommunikationer för alla

Att snabbt och enkelt kunna röra sig är värdefullt för de flesta. Dalbybon ska kunna ta en spontan fika på Klostergatan och innerstadsbon ska kunna äta söndagslunch på Dalby Gästis utan att behöva använda bilen. I augusti 2023 får Lund äntligen elbusstrafik. Då behövs inga nya spårvägslinjer och egentligen inte heller den nuvarande.

Butikerna i Lunds stadskärna är beroende av bra kommunikationer för att stå sig i konkurrensen. Det måste vara möjligt för alla, gångtrafikanter, cyklister och bilburna, att nyttja innerstadens utbud. Ett snabbt ärende i staden ska inte kräva ett besök i ett parkeringshus.

Skrota planerna på höghastighetståg

Tanken på höghastighetståg till Stockholm blir alltmer orealistisk. Kostnaden är för stor och samhälls- och klimatnyttan för liten. I stället bör Lund, liksom flera andra skånska kommuner, verka för att sträckan från Lund C till Hässleholm byggs ut med två spår parallellt med de nuvarande. Detta har betydligt mindre påverkan på åkermark och kulturmiljöer.

Godståg i tunnel genom Lund

Det bör inte byggas fler spår i markplan från Lund C till station Klostergården eftersom det skulle innebära för stora ingrepp i kulturmiljön. Dessutom skulle den barriär som järnvägen redan utgör förstärkas ytterligare. Den bästa lösningen för tillkommande spår är att bygga en tunnel under stationen. Den kan användas för godståg, vilket skulle eliminera riskerna i samband med transporter av farligt gods.

Storsatsning på cykling

Cykeln är ett fantastiskt färdmedel; det är fossilfritt, hälsobefrämjande och yteffektivt. Inte minst elcyklarna har bidragit till att fler väljer cykel. Men cykelvägarna måste byggas ut, rätas ut, sammanlänkas och bli säkrare. På så vis blir det lättare att cykla både i och mellan tätorterna.

Stadsbuss till Dalby och Södra Sandby

De östra tätorterna bör knytas närmare till Lunds stad. Som ett första steg ska de gröna stadsbussarna gå direkt till Dalby och Södra Sandby, vilket innebär tätare trafik och lägre taxor. Det ska vara möjligt att bo i östra Lund utan bil.

Gratis stadsbussar på lördagar

Låt stadsbussarna bli gratis på lördagar mellan klockan 10 och 17. Då kan många Lundabor utnyttja kommunens utbud på ett enkelt sätt. Buss är klimatsmart, och det blir mindre trängsel i centrum om de som brukar köra bil tar bussen i stället.

Bygg ihop Lund – täck över E22

E22 är en bullrande barriär genom Lund. Genom att täcka över motorvägen kan kommunen skapa nya möjligheter att bygga bostäder och anlägga grönområden. Boende kring motorvägen får en tystare miljö och Lunds stad byggs ihop. Detta blir dyrt men värt pengarna för många generationer framöver.