TILL DIG SOM BRYR DIG OM TRAFIKEN I BYN

 

 

Hej!

Många engagerade Sandbybor har gjort sin röst hörd om trafiksituationen i byn. Jag kan inte annat än hålla med om att den lämnar mycket övrigt att önska. Alla försök att göra centrum mer levande och attraktivt faller alltid på att det är för mycket genomfartstrafik i alla väderstreck. Då menar jag både personbilstrafiken och den tunga trafiken.

Jag såg fram emot den rapport som AFRY upprättat på uppdrag av kommunen. Tyvärr måste jag konstatera att de åtgärder som föreslås inte kommer att lösa problemen. Åtgärder som förbättrar för cykeltrafiken är positiva men löser inte annat än marginellt problemen med biltrafiken.

DET SOM BEHÖVS ÄR EN RINGVÄG. Denna ska i allt väsentligt gå utanför nuvarande bebyggelse. Få­gelsångsdalen innebär stora svårigheter att dra ringvägen väster om byn och då återstår att dra den öster om byn. Den kan då ha avfarter så att den tunga trafiken till industriområdena inte behöver passera genom centrum.

RINGVÄGEN BÖR VARA STATLIG vilket gör det naturligt att vägarna genom centrum blir kommunala. Då kan kommunen genomföra en rad åtgärder som gör att bilarna finns på de gåendes och cyklisternas villkor och inte tvärt om. Så kan vi skapa ett helt nytt attraktivt centrum i Södra Sandby.

KOSTNADEN KAN DELAS. Det främsta motargumentet är att en ringväg kostar mycket. Det är sant men sannolikt kan finansieringen delas mellan kommunen och Trafikverket. Om man ser på andra investeringar som görs i infrastruktur i kommunen är detta projekt heller inget anmärkningsvärt.

DAGS ATT FÅ DET GJORT. FörNyaLund tycker det är dags att se till att Södra Sandby äntligen får en ringväg som ger möjlighet att utveckla centrum. Saken har diskuterats tillräckligt länge.

Gå gärna in på www.fornyalund.se och se hela vårt valprogram.

Vi hoppas på din röst i valet den 11 september!

Med vänlig hälsning

Jan Annerstedt, kommunalråd