Låt avloppsvattnet renas i Lund!

DEBATTINLÄGG

– I stället för att satsa 650 mkr på Källbyverket i Lund vill en knapp majoritet med (M), (S) och (L) satsa 2,5 – 3,2 miljarder kronor på att ansluta sig till Sjölundaverket i Malmö, säger Börje Hed, FörNyaLund. Den stora kostnaden är den ca 15 km långa avloppstunneln från Lund till Malmö.

– Vi motsätter oss detta, eftersom det kommer att kosta Lunds VA-abonnenter stora summor. Det sker helt i onödan, eftersom det väl fungerande reningsverket i Källby kan uppgraderas till en bråkdel av kostnaden, menar Börje Hed.

Trots många års utredande av den regionala samarbetsorganisationen VA Syd är beslutsunderlaget bristfälligt, hävdar FörNyaLund. Det saknas en jämförelse mellan de olika alternativen.

Kommunens egen expertgrupp underkänner VA Syds Källbyutredning

VA Syd har gjort en tendentiös utredning, som på ett felaktigt sätt utmålar Källby som dyrare än vad det behöver vara. Detta för att Sjölunda-alternativet ska framstå som mer fördelaktigt. Kommunens egen expertgrupp, under ledning av Sven Landelius, underkänner VA Syds Källbyutredning.

FörNyaLund vill att kommunen nu tar fram ett ordentligt beslutsunderlag, så att båda alternativen kan jämföras bl.a. ekonomiskt. Detta måste sedan presenteras för lundaborna, som bör ges möjlighet att lämna synpunkter.

Intressant är hur kostnaden för ett nytt gemensamt Sjölundaverk ska fördelas mellan kommunerna, framhåller FörNyaLund. Den presenterade fördelningsmodellen är ofördelaktig för Lund, men innebär fördelar för Malmö. Några förhandlingar i denna fråga har inte ägt rum.  

Utförligare dokumentation här!

Oansvarigt gentemot lundaborna

– De partier som nu vill fatta om att satsa på Sjölunda ”köper varan” först och diskuterar sedan priset, säger kommunalrådet Jan Annerstedt, FNL. Det är tanklöst och oansvarigt gentemot lundaborna. Det enda rätta vore att först reda ut villkoren och principerna för hur investeringskostnaden ska fördelas.

– När en detaljplan för ett bostadsområde ska beslutas får medborgarna ge synpunkter genom samråd, fortsätter Jan Annerstedt. Men när miljardinvesteringar ska göras i infrastruktur, så struntar den politiska majoriteten att först lyssna på lundaborna.

De partier som röstar för Sjölunda-alternativet pekar på att det går att bygga fler bostäder i Källby om reningsverket flyttar. – Min bedömning är att ett bibehållet Källbyverk kommer att minska antalet möjliga bostäder på Källbyområdet med ca 500 säger Börje Hed, FNL och vice ordförande i byggnadsnämnden. Detta motsvarar bara drygt ett halvårs bostadsproduktion och kan knappast utgöra något hinder för Lunds framtida utbyggnadsplaner.

Låt oss veta hur du ser på saken, maila dina synpunkter till: info@fornyalund.se

och debattera gärna ämnet på vår Facebook sida: sv-se.facebook.com/fornyalund

 

Foto: VA Syd