FörNyaLunds reservation. Ärende 9 ”Häradshövdingen”. BN 2021-09-21.

Skanskas arkitekter har tagit fram ett förslag till mötesanläggning som följer de instruktioner som lämnats av Skanska. Resultatet kan inte anses annat än förfärligt. Detta är dock inte arkitekternas fel utan beror på att det är svårt att göra något bättre om det ska tryckas in 30 000 kvm byggyta på det aktuella området.

Den enorma byggytan är en konsekvens av att det ska finnas en mötesanläggning på 9 200 kvm som är olönsam. Det krävs helt enkelt andra ytor för hotell, kontor och bostäder som är lönsamma för att kompensera för den olönsamma mötesanläggningen.

Stadsbyggnadskontoret föreslår i sitt förslag till beslut att ”gestaltningen av hela kvarteret ska vidareutvecklas för att stärka den lundensiska arkitekturtraditionen”. Detta är en omöjlighet och närmast en förolämpning mot de arkitekter och stadsbyggare som under århundraden skapat den lundensiska arkitekturtraditionen. Nu blev inte stadsbyggnadskontorets förslag byggnadsnämndens beslut. I stället enades S, M, L och C om ett förslag som beskrivs som ”realistiskt men visionärt”. Genom att dessa partier har majoritet i nämnden blev detta också nämndens beslut.

Hur realistiskt är detta? Genom att dubbla kapaciteten för mötesanläggningen och minska byggytan blir det betydligt mindre kvar till de lönsamma delarna hotell, kontor och bostäder. Ett redan olönsamt projekt blir alltså ännu mer olönsamt. I vart fall S och L vidhöll i diskussionerna att kommunen inte ska bidra finansiellt till detta projekt. Hur denna ekvation ska gå ihop var det ingen som förklarade.

Hur visionärt är detta? Politikerna i majoritetspartierna tror sig har funnit att det behövs en anläggning ”som ger väldigt mycket flexibilitet” och att en sådan ”inte finns i Lund eller dess närhet”. Varför andra mötesanläggningar i Malmö, Helsingborg och Köpenhamn saknar denna flexibilitet är oklart.

Det bör betonas att tidigare utredningar som kommunen låtit genomföra pekar på att det krävs att kommunen på ett eller annat sätt bidrar finansiellt. I en av dem uttrycks det såhär:

”I stort sett alla nya anläggningar av möteskaraktär, idrottsanläggningar, ishockeylador, kongressanläggningar, kulturhus mm, klarar inte av att täcka investering och drift. Dock har man i många kommuner istället för att kräva ett ”nollsummespel”, bidragit till kostnadskalkylen, för att dra nytta av de samhällsekonomiska intäkterna.”(Cognosco AB, 2012).

Majoritetspartiernas förslag är inte visionärt och definitivt inte realistiskt, om det ska genomföras utan finansiellt stöd av kommunen. Om det genomförs kommer Lund att sälla sig till den trista skaran av kommuner där maktfullkomliga politiker förbyggt sig på kongressanläggningar för skattebetalarnas pengar.

Mot ovanstående bakgrund anser FörNyaLund att planerna på ett kongresscenter bör skrotas och yrkade därför på återremiss med uppdrag att avskriva ärendet.

Om det ska byggas på det aktuella området bör detta ske med följande förutsättningar:

– att tingsrättsbyggnadens gamla del bevaras i sin helhet

– att parken i områdets södra del bevaras

– att bebyggelsen anpassas till Klosterkyrkans höjdskala och placeras med respektavstånd    från kyrkan.

 

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande.

Börje Hed, vice ordförande (FörNyaLund)

Ann Tångmark, ersättare (FörNyaLund)