VI VANN STRIDEN OM KÄLLBY. ÖVRIGA PARTIER FÖLJER FÖRNYALUND.

Torsdagen den 31 mars fattades ett historiskt beslut i fullmäktige: Källby reningsverk ska utvecklas istället för avvecklas. Nu kan äntligen det huvudlösa projektet att bygga en avloppstunnel till Malmö läggas till handlingarna.

FörNyaLunds arbete svängde opinionen

FörNyaLund har kämpat hårt för att bilda opinion för den lösning som nu väljs. Redan för något år sedan skickade vi en broschyr till samtliga hushåll med rubriken ”Varför vill Malmö ha Lundabornas skit?” där vi påtalade de höga kostnaderna och den orättvisa fördelningen mellan Lund och Malmö. Vi har också lyckats få kommunen att göra egna utredningar istället för att blint lita på vad VA SYD påstår. Inom partiet har vi också sakkunskap i form av Rolf Nilsson och Sven Landelius som bistått oss och andra partier med faktakunskaper.

Lundabornas bästa

Vi kämpade hårt mot spårvägen och förlorade den striden. Faktum är dock att avloppsfrågan, i ekonomiska termer, är minst fyra gånger större. Vårt arbete har givit ett påtagligt resultat för Lundaborna.
Börje Hed
Ordförande i FörNyaLund