Vårfruskolans skolgård en viktig fråga

DEBATTINLÄGG

Skolgård på tak – ingen bra idé

FörNyaLund har hela tiden varit kritisk till förslaget att förlägga del av Vårfruskolans skolgården 4-5m över markplan på taket till en bussterminal för regionbussar. Barnen bör få behålla kontakten med marken och planeringen bör utgå från deras behov Många Lundabor, och även forskare har instämt i kritiken.

För liten yta

Vårfruskolans skolgård har redan i dag mindre yta än de 20 m2/elev som rekommenderas i Lunds kommuns råd och riktlinjer för skolgårdar och väsentligt mindre än de 30 m2/elev som Boverket rekommenderar. Barn och skolförvaltningen påpekar i sin tjänsteskrivelse att det är mer intressant att undersöka möjligheten till utökning av skolgård i markplan än på tak.
MINDRE GRÖNT OCH SÄMRE KVALITÉ
Skolgård på tak är inte fullt ut likvärdig och har inte samma kvalité som motsvarande yta på markplan. Detta påpekas i planförslaget och remissvar. Den är inte heller tillgänglig för alla barn på samma villkor. Dessutom blir det svårt att ersätta den gröna yta, som försvinner, om planförslaget skulle genomföras. Även fotbollsplanen försvinner och ersätts med en mindre bollplan.

Skolgården en riskfaktor

En skolgård av hög kvalité är en friskfaktor för barn. I Lunds innerstad är det dessutom ont om friytor för barn att röra sig på. En fotbollsplan på skolgården kan vara tillgänglig för barn och ungdomar även efter skoltid. Om man i planförslaget utgått från elevernas behov av en tillräckligt stor skolgård av god kvalité hade man funnit en annan lösning.
FörNyaLund yrkande i Barn och skolnämnden att:
Skolgård på tak lyfts ut ur planen.
Möjligheten att utöka skolgården i markplan med 500 m2 resp. 30 m2/barn utreds.
Frågan om buller på takmiljön utreds och att gällande riktlinjer måste uppnås.
Skolgårdens utformning skall göras enligt det koncept som utvecklas inom mångårigt samarbete med Gröna Skolgårdar i Lund.
Kerstin Frygner
Ledamot i Barn- och skolnämnden