NU PLANTERAR VI TRÄD PÅ MÅRTENSTORGET!

Creating green cities

SLU har tillsammans med Boverket och Tankesmedjan Movium arrangerat en tvådagars konferens, Creating Green Cities – European Conference on Beautiful, Sustainable and Inclusive Cities, i Malmö 14-15 juni. Möjlighet fanns att följa konferensen digitalt vilket också ett stort antal intresserade gjorde, från hela Europa. Syftet med konferensen var att presentera EU:s agenda för städer och europeiska initiativ till grönare städer. Flera profilerade forskare inom fältet, politiker och representanter för berörda EU-organ deltog och gav sin syn på temat. Även Lund var representerat av kommunstyrelsens ordförande, Anders Almgren, som berättade om arbetet med att göra staden klimatneutral.

Nature Based Solutions

Professor Cecil Konijnendijk, upphovsman till den s.k. 3-30-300-regeln (varje medborgare ska kunna se 3 träd från sin bostad, varje stadsdel ska ha 30 % krontäckningsgrad och det ska vara max 300 meter till ett större grönområde), var en av keynote-talarna. Han underströk nödvändigheten av Nature Based Solutions (NBS), ett begrepp vi ska lägga på minnet. NBS utgår från ett helt annat sätt att tänka om städer och förutsätter att vi rör oss bort från ekonomisk tillväxt mot social och ekologisk – ett holistiskt perspektiv. De medverkande gav färska exempel på NSB-projekt från europeiska städer såsom Amsterdam, Athen, Utrecht, Barcelona med flera städer. NSB handlar inte enbart om träd, utan om mer vatten i städerna, kanaler istället för breda bilvägar, att gräsmattor omvandlas till ängar, grönskande torg….Här presenterades många lösningar som kan överföras till – exempelvis Mårtenstorget, Lunds egen stenöken som i dagarna uppmärksammats i en aktion för mer grönska på torget. En färsk undersökning från Novus visar att grönska och planteringar står högst upp på önskelistan som svenskar vill se mer av i stadskärnorna (DN 18 juni 2023).

3-30-300 – Lund både i topp och i botten

I Malmö pågår ett 3-30-300 projekt som drivs av Camilla Andersson, stadsplanerare på Region Skåne, som presenterades på konferensen. En kartläggning av de nio största skånska städerna visar att i Lund kan 61 % av invånarna se 3 träd från sin bostad, en topplacering. Värre är det med krontäckningsgraden – 0 %, en siffra som staden delar med de flesta av de undersökta skånska städerna. Däremot är resultatet för 300 meter till en större grönyta uppmuntrande, Lund tillsammans med Landskrona och Kristianstad lever till 100 % upp till denna regel och de andra städerna följer tätt efter. Men detta är självfallet inte tillräckligt. Camilla Andersson summerade hur skånska städer förväntas planera för en grönare stadsmiljö:

  • Alla gator och gårdar ska planteras med träd
  • En grön urban struktur bestående av stora och små grönytor jämnt fördelade
  • 15 % offentliga grönområden
  • Ett väl sammanhållet nätverk av trottoarer för fotgängare, låga hastigheter och små trafikflöden

Inger Lövkrona, FNL