Motion från FörNyaLund: Inför 3-30-30 regeln för ett hälsosammare och klimatsmartare Lund

Det blir allt tydligare att våra städer behöver mera grönska för invånarna skall må bra och för att dämpa effekterna av klimatförändringarna. FörNyaLund har därför skrivit följande motion till Kommunfullmäktige:

Att skapa mer hälsosamma och attraktiva livsmiljöer i tätbebyggda områden och ge dem motståndskraft mot klimatförändringar är en global utmaning. Det finns överväldigande bevis för att grönska har ett antal positiva effekter på människors hälsa, på klimatet, på biologiska mångfald samt social sammanhållning och att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på grönskande städer och byar.

Baserat på vetenskapliga bevis lade Cecil Konijnendijk fram den s.k. 3-30-300 regeln 2021. Den innebär att varje medborgare ska kunna se 3 träd från sin bostad, varje stadsdel ska ha 30% krontäckningsgrad och det ska vara max 300 m till ett grönområde på helst minst 1 hektar. Denna regel har blivit internationellt uppmärksammad och fått stort genomslag i många kommuner och används i policys och program. 3-30-300 regeln ger vägledning för att förbättra folkhälsa och klimat genom att utnyttja fördelarna med träd och grönområden.

Grönska kyler ned städer vilket är viktigt i de alltmer frekventa värmeböljorna och minskar antalet värmerelaterade dödsfall. Grönska bidrar till att dämpa buller, binder koldioxid och minskar luftföroreningar och relaterade dödsfall. Grönska bidrar även till att fördröja dagvatten vilket minskar risk för översvämningar.

Hälsoeffekter av grönska inkluderar sänkta stressnivåer, ökad koncentrationsförmåga, bättre problemlösningsförmåga och positiva effekter på bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Grönska lockar till utomhusvistelse och fysisk aktivitet.

Lund har höga ambitioner för både ekologisk och social hållbarhet och införande av 3-30-300 riktlinjerna skulle ytterligare stärka det arbetet och bidra positivt till Lundabornas hälsa och till klimat och biologiska mångfald. För att uppnå målet behöver riktlinjerna införas i översiktsplanen och gälla både nybyggnation och förtätning. Det bör även utredas hur befintliga bostadsområden kan bli grönare.

Lunds stad har idag mindre än 20% krontäckning som helhet och det varierar mycket mellan olika områden. Den trädplan som är på gång är en bra utgångspunkt för och en förutsättning för införande av 3-30-300 regeln.

FörNyaLund yrkar att:

  • 3-30-300 riktlinjerna införs i det pågående översiktsplanearbetet och används vid planering av nybyggnation och förtätning.
  • Lunds stadsdelar och byar inventeras med avseende på krontäckningsgrad och att en handlingsplan tas fram för att nå 3-30-300 riktlinjen.

 

Liv Severinsson                           Ann Tångmark Lundberg