Källby reningsverk dokumentation

Lunds kommun står nu inför att fatta det största beslutet i kommunen historia sett till den ekonomiska omfattningen. Det gäller ett nytt reningsverk för avloppsvattnet. En majoritet i fullmäktige bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som vill gå vidare med Sjölundaprojektet som beräknas kosta minst 11 000 miljoner kronor varav Lund ska svara på 2 500 – 3 000 miljoner kronor. Ett förhastat beslut menar vi – det kan vara både mycket billigare och bättre att uppgradera vårt eget Källbyverk.

 

 Vad gäller saken?

Lunds befolkning växer och kraven på rening av avloppsvattnet ökar. Vi kan därför inte fortsätta med Källbyverket i sin nuvarande skepnad. Det finns två uppenbara lösningar – vi kan uppgradera Källbyverket för att möta framtida behov eller så kan vi lägga ner Källbyverket och skicka avloppsvattnet till Malmö där det renas i ett nytt Sjölundaverk tillsammans med avloppsvattnet från Malmö och andra kommuner. 

 

Vad kostar de olika alternativen?

 

Sjölundaalternativet handlar om en gigantisk investering på minst 11 000 miljoner kronor. Detta motsvarar ungefär halva kostnaden för Öresundsbron. Dessutom är kalkylen så osäker att det mycket väl kan bli upp till 30 % dyrare, vilket innebär att notan kan landa på 14 000 miljoner kronor. I detta projekt ingår, förutom det nya Sjölundaverket, en avloppstunnel under Malmö samt en 15 kilometer lång överföringstunnel mellan Lund och Malmö. 

Med den modell för kostnadsfördelning mellan kommunerna skulle Lund få betala 25-27 % av investeringen vilket skulle motsvara 2 700 – 3 700 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att Lunds kommuns nettokostnad för spårvägen uppgick till ungefär 500 miljoner kronor. Lunds andel i Sjölundaalternativet motsvarar således 5- 7 spårvägsprojekt!  Länk till utredningen.

 

Källbyalternativet handlar om att uppgradera nuvarande avloppsreningsverk i Lund till att möta framtidens behov med större mängd avloppsvatten och ökade krav på rening. Det råder dock mycket delade meningar om vad detta kommer att kosta. 

VA Sydsom är en starkt förespråkar Sjölundaalternativet, menar på att det kostar ca 1 700 miljoner kronor att uppgradera Källbyverket. Detta baseras på en kalkyl som i stort innebär att Källbyverket rivs och byggs upp på nytt. Länk till utredningen.

Lunds kommun har anlitat en konsultgrupp under ledning av Sven Landelius för en ”second opinion”. Slutsatsen är att Källbyverket är väl fungerande och uppgraderas för ungefär 650 miljoner kronor.  Länk till utredningen.

 

Hur påverkas Höje å och det nya naturreservatet? 

Utredningarna visar att båda alternativen kommer att uppfylla alla gällande och i framtiden förväntade krav på hur avloppsvatten ska renas. 

Källbyverket bidrar idag med renat avloppsvatten till Höje å. Detta bidrar positivt till vattenflödet nedströms verket vilket innebär ett livaktigt flöde även i torrperioder. Om avloppsvattnet leds till Sjölundaverket minskar flödet i Höje å. Under torrperioder kan ån näst intill torka ut. 

Dammarna som idag finns vid ån fylls på med renat avloppsvatten innan detta släpps ut i ån. Eventuellt om avloppsvattnet leds till Malmö upphör detta flöde vilket innebär att dammarna kan försvinna. Ett alternativ är att försöka leda dagvatten (uppsamlat regnvatten) till dammarna. Hur detta kan fungera är emellertid osäkert. 

Lunds kommun har i stor politisk enighet beslutat att inrätta ett naturreservat kring Höje å. Om Källbyverket blir kvar kommer detta naturreservat att bli något mindre. 

 

Vad innebär ett bibehållet Källbyverk för utbyggnaden av bostäder? 

Det finns planer på att ersätta de nuvarande industrierna (Åkerlund & Rausing) med främst bostäder. Om Källbyverket behålls kommer det däremot inte att kunna byggas riktigt lika många bostäder. Exakt hur bostadsbyggandet påverkas beror bl.a. på i vilken grad verket förses med luktrening. Ett rimligt antagande är dock att det rör sig om ca 600 bostäder eller ca 25 % av den planerade utbyggnaden. 

 

Vad anser FörNyaLund? 

  • FörNyaLund anser att denna fråga inte utretts tillräckligt med hänsyn till frågans stora betydelse både ekonomiskt och miljömässigt. Med nuvarande beslutsunderlag är det närmast oansvarigt att fatta ett inriktningsbeslut att ansluta Lund till avloppsreningen i Malmö. 
  • FörNyaLund anser, med nuvarande tillgängligt beslutsunderlag, att det mesta talar för att en uppgradering av Källbyverket är det bästa beslutet både med hänsyn till ekonomi och miljö.
  • FörNyaLund anser att det är stötande att allmänheten i Lund inte fått få ta del av del av beslutsunderlaget och bjudits in till dialog kring beslutet. 
  • FörNyaLund anser VA Syd ensidigt förespråkar Sjölundaalternativet och medvetet överskattar kostnaderna för ett bibehållet Källbyverk. Detta innebär att Lunds kommun bör anlita egen expertis för ytterligare utredningar. 
  • FörNyaLund anser att den modell för fördelning av investeringskostnader mellan Lund och Malmö, om Lund ansluts till Sjölundaverket, är helt oacceptabel och ensidigt ger Malmö ekonomiska fördelar på bekostnad av Lund. 

 

Vad sker nu? 

Trots det ofullständiga beslutsunderlaget har en knapp majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna nu beslutat att inriktningen ska vara att Lund ansluts till Sjölundaverket. Sista ordet är emellertid inte sagt. Det slutliga beslutet kommer att fattas i början av 2022. 

Börje Hed   

Låt oss veta hur du ser på saken, maila dina synpunkter till: info@fornyalund.se

och debattera gärna ämnet på vår Facebook sida: sv-se.facebook.com/fornyalund