INTRESSANT MEDLEMSMÖTE OM STADSANTIKVARIEN

Det välbesökta medlemsmötet ägnades denna gång helt åt stadsantikvariska frågor. Eva Björn presenterade hur andra kommuner gör och tyvärr kan det konstateras att Lund ligger långt efter när det resurser till detta angelägna område.

Vi hade också två uppkopplade experter nämligen Otto Ryding och Henrik Borg. Otto var tidigare byggnadsantikvarie anställd av kommunen och Henrik var fram till nyligen stadsantikvarie med en delad tjänst på kommunen och Kulturen. Båda gav mycket intressanta perspektiv på hur dessa frågor hanteras av kommunen. Inte förvånande var de överens om att kommunen avsätter för lite resurser (=pengar) för detta angelägna område. Diskussionen handlade mycket om hur kopplingen är (och borde vara) mellan stadsbyggnadskontoret och Kulturen som i praktiken fungerar som ett stadsmuseum för Lund.

Skönhetsrådet

FörNyaLund hade som vallöfte att inrätta ett fristående Skönhetsråd. Ett sådant har inrättats men är långt ifrån fristående. Det ligger under byggnadsnämnden och styrs av stadsarkitekten som ordförande. Genom detta får inte rådet den tyngd som det borde ha som en fristående kraft. Vi är inte alls nöjda med denna konstruktion.

Föreningen Gamla Lund och Kulturen

Någon undrade varför vi ska ha ett Skönhetsråd när vi redan har både föreningen Gamla Lund och Kulturen? Dessa föreningar har under mycket lång tid gjort ett förtjänstfullt arbete för Lunds bästa och har en närmast självklar plats i ett Skönhetsråd. Fördelen med ett råd är att det (nästan) blir en del av kommunen och därigenom påverka det politiska besluten på ett mer organiserat sätt. Vidare är det viktigt att rådet utökas även med andra kompetenser som kan ge perspektiv på stadsutvecklingen.

Det stadsantikvariska arbetet och bevarandeprogram är viktigt

Frågor gällande det stadsantikvariska arbetet och bevarandeprogram är viktiga för oss. Lika viktigt är den framtida boendemiljön blir bevarandevärd. Ett Skönhetsråd har därför viktiga uppgifter även när det gäller nybyggnation. FörNyaLund återkommer i dessa frågor!

Börje Hed
Ordförande i FörNyaLund
Vice ordförande i Byggnadsnämnden