GALTEN: Kommunstyrelsen röstade ned FNL’s förslag att starta arbetet med ny detaljplan

Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05 Galten.Reservation.FNL_KS.Ärende_40.2021-05-05

Reservation KS 2021-05-05 ärende 40 ”Omtag av kvarteret Galten: Ny detaljplan” 

Byggföretag, kommunala tjänstemän och en gruppering lokala politiker har länge förberett för kraftig exploatering av kvarteret Galten mitt i Lunds gamla stadskärna. Här planeras nu ett stort antal bostäder krönt av ett höghus på 40 meter, en utomhusgalleria med många butiker, en kolossal biografbyggnad – allt inträngt på minsta möjliga tomt vid Mårtenstorget. Blir detta megaprojekt verklighet, är bebyggelsens skala, volym och placering dramatiskt annorlunda än i resten av Lunds stadskärna.

Lund, speciellt innerstaden, har ett stort ”riksintresse för kulturmiljövården.” Det anser Riksantikvarieämbetet som framhåller ”det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare tider”, Domkyrkan och stadens siluett. Uttryck för riksintresset är också gaturummens karaktär, tomtstruktur, parker och planteringar inne i Lunds stadskärna och innerstad. Det är lätt att finna det unika i en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder. Dagens Lund speglar utvecklingen från kyrklig metropol till nutida universitets- och industristad med god tillväxt och bärkraft.

Galten dåligt utnyttjad

Det råder ingen tvekan om att något borde gjorts för länge sedan. Trots det stora ”riksintresset” för Lunds innerstad har kvarteret Galten förblivit en dåligt utnyttjad plats. Det räcker inte med fint läge, utmärkt kollektivtrafik och närhet till saluhallen, butiker och service. Galten skövlades på 60-talet för att ge plats åt ett helt annat kolossalprojekt i form av ”Genombrottet” – en fyrfilig väg som skulle byggas rakt genom Lunds innerstad. Tack vare lundabornas engagemang stoppades detta tokiga projekt, men först i sista stund och efter att flera byggnader redan rivits.

I mer än tio år har ett Galten-projekt förberetts för höga kostnader. Men man har glömt en väsentlig sak – att rådfråga lundaborna om kvarterets många möjligheter och vad de tycker om ytterligare ett megaprojekt. FörNyaLund anser att projektet i sin nuvarande utformning är en mycket dålig idé och gissar att en majoritet av lundaborna tycker detsamma. Likheterna med det märkliga spårvägsprojektet är slående; bakom scenen – utan insyn och medborgardialog – jobbas det på i det tysta. Låt oss hoppas att planerna inte redan är cementerade, så att projektet blir omöjligt att stoppa. Vi arbetar för en klokare, ekonomiskt ansvarig och mera hållbar stadsutveckling.

Redan tomma butikslokaler

Att bygga många fler butiker i Lunds stadskärna, där befintliga butiker redan har det svårt, kan skapa ännu fler tomma butikslokaler. Förslaget baseras på en handelsutredning från 2015 – en tid när näthandeln var i sin linda. Nu utsätts all fysisk handel för mördande konkurrens från näthandeln. Detta har accentuerats under Coronakrisen. Framtiden är osäker för nya butiker i centrum.

Galtens mark bortskänkes

– Projektet blir sannolikt en mycket dålig affär för kommunen som äger nära 78 % av den aktuella marken säger Börje Hed (ordförande i FNL och vice ordförande i Byggnadsnämnden). När tomterna säljs till exploatören får kommunen visserligen in c:a 70 mkr, men sannolikt går allt åt till de arkeologiska utgrävningar som kommunen enligt försäljningsavtalet ska betala. I praktiken ger alltså kommunen bort mark som exploatören sedan kan bebygga.

De politiker som entusiastiskt förespråkar hårdexploatering av Galten pekar på att parkering på Mårtenstorget kan flyttas till p-garage under kvarteret. Det vore kanske en bra att efter dagens torghandel använda torget till något annat än parkering. Men inte heller detta blir en bra affär för kommunen. Exploatören kräver 200 000 kr per p-plats (eller totalt 36 mkr) av kommunen bara för att bygga garaget. Sedan vill exploatören ha alla framtida intäkter från dem som parkerar. Den ekonomiska analysen saknas om vad detta innebär för kommunen.

Vårfruskolans skolgård

– Projektet kännetecknas av många ”skohorn”. Det blir t ex svårt att behålla rimlig mark för Vårfruskolans skolgård. Lösningen hämtas från Tokyo och Hongkong genom att lägga skolgården på ett tak – i detta fall taket på busshållplatsen säger Börje Hed.

Bostäderna byggs mycket tätt. Det är tveksamt om alla boende får chans till direkt solljus någon del av året. Det för lundaförhållanden mycket höga huset på 12 våningar är ett sätt att klämma in mera bostadsyta.

”Carlssons trädgård”

Det höga huset, som kallas ”Carlsson”, förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är inte 9 våningar högt som påstås, utan 12 våningar. Att huset blir spetsigt och man lägger 3 våningar i ”spetsen” gör inte att det blir färre våningar. Huset är mycket högt även för att vara 12 våningar – hela 40,6 meter. Ett modernt bostadshus på 9 våningar är under 30 meter. FörNyaLund och Kvintetten är överens om att innanför stadstullarna inte tillåta nya byggprojekt med högre höjd än 6 våningar. Varför Moderaterna och Liberalerna trots detta röstade för att förslaget ska skickas på samråd kräver en förklaring.

Hållbart grönt alternativ efterlyses

Att något behöver göras för att utveckla kvarteret Galten är uppenbart. FörNyaLund föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att utforma alternativ som anpassas till platsens unika förutsättningar. Ett uppenbart alternativ är att bygga främst bostäder och detta i en betydligt lägre skala, t ex en tät bebyggelse med 2-3 våningar. Dessa kan byggas längst den ursprungliga gatustrukturen för att undvika de extremt dyra arkeologiska utgrävningarna. Det blir inbjudande, grönt och mindre exploaterat. De stora träden som finns i området kan till stor del bevaras.

Varför inte skapa en variant av Carlssons trädgård för vår tid? Planen bör säkerställa att Vårfruskolan får en generös, attraktiv skolgård samt att det blir gott om plats även för framtida kollektivtrafik.

FörNyaLund reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för sitt eget yrkande att kommunstyrelsen tar initiativ till en ny detaljplan i enlighet med den inlämnade skrivelsen.

 

Jan Annerstedt, FörNyaLund                                        Liv Severinsson, FörNyaLund