FörNyaLund vill spara värdefull åkermark vid Höje å – Partiet röstade emot Byggnadsnämndens majoritet

PRESSMEDDELANDE

christer.hjort@telia.com

– Byggnadsnämnden har beslutat att meddela positivt planbesked för att bygga bostäder på St Lars-området söder om Höje å, konstaterar FörNyaLunds kommunalråd Börje Hed. Området ligger väl till för kollektivtrafik och VA-nätet är i princip redan utbyggt. Planförslaget, i de delar som avser förtätning, är på många sätt bra, menar Börje Hed.

– Västra delen av planområdet består dock av högklassig åkermark. Visserligen är denna detaljplanelagd för verksamheter och kontor, men faktum kvarstår – marken brukas idag som åkermark, understryker Börje Hed.
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut, vilket innebär att kommunen kan besluta om att i denna del upphäva detaljplanen. Ett sådant beslut innebär att marken förblir åkermark. Enligt stadsbyggnadskontorets tjänstepersoner bör ett sådant beslut inte innebära någon ersättningsskyldighet gentemot markägaren. Detta kommer att undersökas närmare av stadsbyggnadskontoret..

– FörNyaLund anser dock att det är fullt möjligt för byggnadsnämnden att lämna ett planuppdrag till stadsbyggnadskontoret, säger Börje Hed. -Det innebär att detaljplanen för den västra delen, ca 20 % av det aktuella området upphävs och att det lämnas ett positivt planbesked för resterande (ca 80 %) av området. – Detta möjliggör att större delen av området byggs ut i enlighet med markägarens önskemål, samtidigt som värdefull åkermark sparas, summerar Börje Hed.

FörNyaLund röstade därför för avslag vid Byggnadsnämndens sammanträde på onsdagen och fick stöd för detta av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tyvärr röstade nämndens majoritet för positivt planbesked.

– Samtliga partier säger sig, i varierande grad, värna om den högklassiga åkerjorden. Dessa utfästelser har dock ringa värde om de inte tillämpas i den politiska vardagen, anser Börje Hed.

Ytterligare information lämnas av

Börje Hed, vice ordförande i Byggnadsnämnden
Telefon: 0704-19 00 10
E-post: borje.hed@lund.se

Pressmeddelande i PDF-format