FörNyaLund uppmanar Staffanstorp avskriva planerna på att bygga vid Flackarp

PRESSMEDDELANDE

christer.hjort@telia.com

Avskriv förslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp! Uppmaningen kommer från kommunpartiet FörNyaLund i en skrivelse till Staffanstorps kommun.

– Den aktuella planen berör i hög grad Lund och kommunens skyddsvärda intressen, säger partiets ordförande arkitekt Ann Tångmark.  -Vårt parti har ett starkt engagemang i miljö- och stadsbyggnadsfrågor och står bakom det yttrande som en enig kommunstyrelse i Lund lämnat till Staffanstorp, säger Ann Tångmark. 

Här har man uppmanat Staffanstorp att bevara det öppna kulturlandskapet och vara mer restriktiv med att bygga på jordbruksmark. Kommunstyrelsen vill att ett naturreservat inrättas även inom Staffanstorp kommuns del av Höjeådalen. Lund avvisar förslaget att bygga ett handelsområde vid Höjebromölla, öster om dubbelrondellen vid E 22, som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för handeln i Lunds centrum.

– Men vi har åsikter och slutsatser, utöver kommunstyrelsens yttrande, som vi vill framföra i vår direkta skrivelse till Staffanstorp, säger Ann Tångmark.

FörNyaLund konstaterar att den planerade bebyggelsen vid Flackarp söder om Höjeådalen är beräknad för 8000 personer. Det motsvarar cirka 25 % av Staffanstorps nuvarande befolkning.

Planområdet har ingen naturlig och nära koppling till tätorten Staffanstorp, men ingår geografiskt som en del av Lunds stad, skriver FörNyaLund. Detta innebär att de boende i planområdet kommer att förlita sig på den service, privat såväl som offentlig, som levereras i Lund.

Detta är inte utan komplikationer, menar FörNyaLund. Ett bärande skäl för kommunindelningen är att invånarna i varje kommun ska kunna påverka de lokala beslut som rör deras vardag. I detta fall kommer de boende att utöva sina demokratiska rättigheter i Staffanstorps kommun, men i praktiken vara i hög grad beroende av de beslut som fattas i Lunds kommun. Detta leder till ett demokratiskt underskott.

De boende i planområdet kommer att betala skatt i Staffanstorp, men till stor del få sin service från Lunds kommun. Då det finns ett samband mellan graden av service och skatteuttaget leder detta till oönskade obalanser; grannar på ömse sidor om kommungränsen kommer att uppleva sig som lundabor, men kan ha fundamentalt olika skattevillkor, påpekar För NyaLund.

Ann Tångmark, FörNyaLund, summerar:
– Om den fördjupade översiktsplanen ska genomföras, vilket FörNyaLund inte anser, är det olämpligt att planområdet är en del av Staffanstorps kommun. Istället borde området tillföras Lunds kommun, exempelvis genom ett markbyte.

Ytterligare information

Ann Tångmark
E-post: a.tangmarklundberg@gmail.com

Börje Hed, kommunalråd
E-post: borje.hed@rft.se