FörNyaLund om Spårvägsnotan: Sämsta tänkbara utfallet för Lunds kommun!

PRESSMEDDELANDE

Spårvägsprojektet närmar sig sitt genomförande och slutnotan klarnar. Det blir nära det sämsta tänkbara utfallet för Lunds kommun. Slutnotan för kommunen landar idag på cirka 520 mnkr mot budgeterade 404 mnkr sedan det står klart att en juridisk bedömning av avtalen mellan kommunen och Kraftringen ger Kraftringen rätt att kräva kommunen på merparten av det tvistiga beloppet. Ännu är inte alla kommunens spårvägsinvesteringar medräknade.

Redan i somras genomförde kommunens konsult en s.k. second opinion av hela spårvägsprojektet och kunde bl.a. konstatera att:

  • Skanska inte månatligen redovisat kostnadsläget med slutkostnadsprognos och att det som redovisats inte haft tillräcklig precision och kvalitet. Prognoserna har hela tiden ändrats.<(li>
  • Projektets byggfas startade för tidigt innan projekteringsfasen avslutats, vilket ledde till störningar och osäkerheter för pågående produktion.
  • Kommunens beställarorganisation har troligen varit underbemannad. Exempelvis borde kommunens ombud varit mera involverad i den dagliga driften.

– Vi har hela tiden varnat för de stora ekonomiska riskerna i detta projekt säger Börje Hed, kommunalråd (FörNyaLund). Vi kunde dock inte föreställa oss att projektet skulle kosta skattebetalarna 116 mnkr mer än budgeterat. Detta är nära 30 % över kommunens budget.

– Tekniska nämnden har inte efterfrågat ekonomiska rapporter för varje kostnadsställe fram till årsskiftet 2018/19, säger tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FörNyaLund). Detta har revisionen påpekat. Den nya nämnden begärde detaljerade rapporter, men det ekonomiska underlaget för rapporteringen har varit osäkert och inte i alla delar komplett.

Tvisten nu gäller ledningsarbeten för sammanlagt 68 mnkr där kommunen anser att Kraftringen ska stå för 38 mnkr och kommunen för 30 mnkr. Den oberoende juridiske experten har istället kommit fram till att kommunen ska stå för 62 mnkr och Kraftringen enbart för 6 mnkr.

– Om kommunen från början skrivit tydliga avtal med Kraftringen om den ekonomiska ramen för spårvägsprojektet och om vem som betalar för vad, hade vi sluppit dagens tvist, säger Jan Annerstedt. Jag är övertygad om att sådana avtal hade inneburit en annan och för kommunen mer gynnsam fördelning av kostnaderna.

Kommunen har nu slutfört det mesta av sin del av spårvägsprojektet, medan Region Skåne är kraftigt försenade. Det är oklart när spårvagnarna kan börja rulla. Det blir tidigast i slutet av 2020. Spårvägsanläggningen kostar kommunen pengar för underhåll oavsett om det körs spårvagnar. Räntor, avskrivningar och underhåll uppskattas till 25-30 mnkr per år. FörNyaLund anser att Region Skåne ska ersätta kommunen för dessa kostnader så länge som spårvägen står oanvänd.

– Det är inte rimligt att Lunds skattebetalare ska stå för notan när inte Regionen uppfyller sin del av avtalet säger Börje Hed. Vi kommer att lyfta denna fråga på politisk nivå.

För ytterligare information kontakta:

Börje Hed,
Telefon: 0704- 19 00 10
E-post: borje.hed@lund.se

Jan Annerstedt
Telefon: 070-723 28 00
E-post: jan.annerstedt@lund.se