FörNyaLund och avfarten på E22

Efter debatten i fullmäktige och Sydsvenskans artiklar kan det krävas att lundaborna får ytterligare information om partiets ställningstagande i denna fråga.

Frågan om Ideonavfarten väcktes redan 2006 i samband med bygget av Ideon Gateway. Sedan aktualiserades frågan 2017 när kommunen skulle teckna ett medfinansieringsavtal med Trafikverket. FörNyaLund ställde sig då bakom detta med förutsättningen:

  • att Länsstyrelsen krävde en avfart för att godkänna fler detaljplaner på Ideon och Medicon Village och
  • att kommunens andel av kostnaden för avfarten skulle bli ca 50 mkr.

När frågan nu kommer upp till beslut visar det sig att förutsättningarna väsentligen förändrats.

Finns verkligen Länsstyrelsen krav?

Trots aktiva efterforskningar går det inte att finna belägg för att Länsstyrelsen har ställt krav på en avfart för att godkänna nya detaljplaner. Det går inte att finna någon detaljplan som avslagits av Länsstyrelsen på grund av att denna avfart inte beslutats eller byggts. Det går heller inta att finna någon handläggare på Länsstyrelsen som kan intyga att kravet på avfart finns. Således är Länsstyrelsens krav på avfarten en ”sanning” som är svår att verifiera.

Med hänsyn till hur byggkostnader, enligt Trafikverket, utvecklats sedan 2017 borde den avfart som då beräknades till 50 mkr nu kosta ca 75 mkr. Varför kommunen nu ska betala 173 mkr framgår inte av handlingarna och förklarades inte heller av den styrande majoriteten.

FörNyaLund krävde återremittering

Mot denna bakgrund krävde bl.a. FörNyaLund att ärendet skulle återremitteras med uppdraget att bringa klarhet i Länsstyrelsens eventuella krav och de skenande kostnaderna. När återremissen röstades ner valde FörNyaLund att lägga ner sina röster. Oberoende av hur vi hade röstat blev det en majoritet för att bygga avfarten.

FörNyaLund tycker att det är viktigt att Ideon och Medicon Village kan byggas ut. I första hand för att de företag som etablerar sig där är kunskapsintensiva och i många fall också expansiva. De representerar de delar av näringslivet som är viktiga för kunskapsstaden Lund. Om vi inte kan erbjuda möjlighet till etablering finns risken att de väljer en annan ort, inom eller utom Sverige, eller att åkermark tas i anspråk för etableringen.

Det nya lasarettet kommer av allt att döma att lokaliseras till Smörlyckan även om FörNyaLund anser att det i huvudsak borde utvecklas inom det befintliga lasarettsområdet. Ett nytt lasarett kräver ett omfattande detaljplanearbete där också trafikförsörjningen måste säkerställas. Det är mycket sannolikt att Länsstyrelsen då kommer att kräva att det byggs en ny avfart vid Ideon för att avlasta den norra avfarten vid vattentornet.

Börje Hed

Ordförande FörNyaLund

Bild: Börje Hed vid Kommunfullmäktiges möte 29/2 2024.