FörNyaLund: Dags för ett omtag med kvarteret Galten!

PRESSMEDDELANDE

-Nu är det dags för ett omtag med kvarteret Galten, säger FörNyaLunds Börje Hed, byggnadsnämndens 1:e vice ordförande. I en skrivelse till Lunds kommunstyrelse vill kommunpartiet FörNyaLund att en ny detaljplan beställs skyndsamt. Det är angeläget att kvarteret äntligen får en anpassning till de unika förutsättningarna och får läka efter rivningarna på 60-talet.

Partiet anser att förslaget med höga hus i kvarteret Galten, som nyligen har varit ute på samråd, inte står i överensstämmelse med riksintresset för kulturmiljövården. Det nuvarande detaljplaneförslaget innebär att Vårfruskolans skolgård delvis förläggs till taket på busshållplatsen och att delar av hus mot Mårtenstorget rivs. Även om förslaget skulle modifieras efter samrådsfasen, så kan det knappast realiseras.

-Det är viktigt att exploateringen sker på ekonomiskt rimliga villkor för kommunen och att eventuell annan användning av Mårtenstorget framgår av det nya förslaget till detaljplan, framhåller kommunalrådet Jan Annerstedt.

Riktlinjer

FörNyaLund anger ett antal punkter som bör vara riktlinjer för det nya detaljplanearbetet.

  • Höjden på de nya husen anpassas till omgivande bebyggelse och värnar om riksintresset. Det innebär en skala med hus på 3 våningar längs Lilla Tvärgatan, 4 våningar längs Råbygatan och 5 våningar längs Bankgatan.
  • Husen ska planeras för bostäder och kontor samt i begränsad utsträckning för butiker/restauranger. Kvarteret ska vända sig utåt med entréer från gatan. Områdets bostäder ska ha blandade upplåtelseformer.
  • Kvarteret bör delas upp i ett flertal fastigheter, som upplåts till olika aktörer för att få variation.
  • Markanvisningstävlingar bör prioritera byggföretag med erfarenhet av kulturhistoriskt känsliga miljöer.
  • Vårfruskolans skolgård ska gestaltas i samverkan med skolpersonal och elever.
  • Nuvarande hus längs Mårtenstorgets södra sida ska behållas. Kvarteret ska innehålla områden med grönska som är tillgängliga för allmänheten.

Parkeringsplatserna

– När det sedan gäller parkeringsfrågorna, så ska det nya förslaget redovisa olika lösningar, menar Jan Annerstedt.

– En sådan kan vara att parkeringsbehoven för kvarterets invånare löses genom ett underjordiskt parkeringsgarage. Alternativt kan man göra parkeringsköp i närliggande parkeringshus och parkeringen på Mårtenstorget får då vara kvar.

– En annan variant är att alla parkeringsbehov inklusive Mårtenstorgets p-platser förläggs i ett underjordiskt parkeringsgarage. -Men då måste den tilltänkta alternativa användningen av Mårtenstorget tydligt redovisas i detaljplaneförslaget, poängterar Jan Annerstedt.

Regionbussterminalen

Detaljplaneförslaget bör redovisa olika lösningar för regionbussterminalen:

* Terminalen får vara kvar i kvarteret Galten.

* Regionbussarnas hållplatser förläggs på lämpliga ställen på sträckan Bankgatan, Botulfsgatan och Stora Södergatan.

* Regionbussarnas hållplatser förläggs till Södra Esplanaden och den nya hållplatsen som planeras vid kvarteret Margretedal.

FörNyaLunds Börje Hed säger att de omfattande arkeologiska utgrävningarna har visat sig mycket kostsamma. Detaljplaneförslaget ska uppskatta dessa kostnader, som måste beaktas i detaljplanearbetet.

 

…………………………………………………..

Ytterligare upplysningar:
Jan Annerstedt, tel 070-723 28 00
E-post: jan@annerstedt.com

Börje Hed, tel 0704-19 00 10
E-post: borje.hed@rft.se

Pressmeddelande i PDF-format