FörNyaLund: Byggnadsnämnden kan inte få styra ett fristående Skönhetsråd!

PRESSMEDDELANDE

Kommunens skönhetsråd måste vara fristående från byggnadsnämnden. Det kan det inte vara om det samtidigt är underställt samma nämnd, säger kommunpartiet FörNyaLund och dess kommunalråd Jan Annerstedt i en amper skrivelse till kommunstyrelsen.

FörNyaLund konstaterar att Lunds kommunfullmäktige tidigare har beslutat att inrätta ett fristående Skönhetsråd. Det ska vara rådgivare åt kommunens nämnder i frågor som rör planering och utveckling av Lunds stad, de östra tätorterna och landskapet.

Fullmäktige anser att rådet ska en bred sammansättning och bidra med rådgivande synpunkter t ex på planer för nybyggnation ur arkitektonisk och estetisk synvinkel. Rådet ska själv kunna ta initiativ till granskning och då fungera fristående. Det kan gälla t ex utformning av stadsrummet, offentliga konstverk, estetiskt värdefulla byggnader eller kulturhistoriskt intressanta stads- och landskapsmiljöer.

Förslaget kan inte uppfylla målen

Uppdraget att utforma regelverket och budgeten för Skönhetsrådet har tilldelats byggnadsnämnden. Men det förslag som stadsbyggnadskontoret nu lägger fram till beslut nu på torsdag den 19 november har inga förutsättningar att uppfylla de uppställda målen för rådets verksamhet., skriver FörNyaLund. Det gäller såväl rådets organisatoriska placering som dess sammansättning och ledning.

-I fullmäktigebeslutet anges att rådet ska vara ”fristående”, säger Jan Annerstedt. Då kan det inte vara underställt byggnadsnämnden samtidigt som det är rådgivande åt samma nämnd.

-Det är ju helt befängt, menar Jan Annerstedt, som ägnat en del tid åt att ta reda på hur skönhetsråd är organiserade och fungerar i andra städer, bl a i Stockholm sedan mer än 100 år tillbaka och i Köpenhamn.

-För att ta ett aktuellt exempel, fortsätter Jan Annerstedt, så skulle det nu aktuella detaljplaneförslaget för kvarteret Galten, som lagts fram av byggnadsnämnden med hjälp stadsbyggnadskontoret, granskas av ett skönhetsråd med samma ordförande som byggnadsnämnden. Detta är rent kontraproduktivt. Vilken oberoende och fristående bedömning kan man vänta sig komma ut från det skönhetsrådet, frågar sig Jan Annerstedt retoriskt.

Kan inte vara rådgivare åt sig själv

Nej, det här duger absolut inte, menar Jan Annerstedt och pekar också på att fullmäktigebeslutet säger att rådet ska vara rådgivande åt kommunens nämnder. Då kan ju byggnadsnämnden självklart inte vara rådgivare åt sig själv. Därför bör rådet, framhåller FörNyaLund, vara underställt fullmäktige, precis som t ex klimatpolitiska rådet.

Inga politiker i rådet!

Stadsbyggnadskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse att skönhetsrådet ska bestå av 2 politiker, 3 tjänstemän och 4 utomstående personer.

– Majoriteten med politiker och tjänstemän är samma konstellation som i kommunens ordinarie verksamhet. Det strider mot syftet med rådets fristående och rådgivande karaktär, säger Börje Hed, FörNyaLund och byggnadsnämndens förste vice ordförande.

– För flera av de föreslagna rådsmedlemmarna är det svårt att se med vilken kompetens de skulle kunna bidra med. Om någon tjänsteman ska delta i rådet bör det vara stadsantikvarien, men denne saknas i förslaget. Rådet bör inte till någon del bestå av politiker aktiva i Lund kommun. Tjänstemän kan vid behov adjungeras, summerar Börje Hed.

-Det kan vars klokt att låta rådet utse en ordförande inom sig, eftersom man inte vet på förhand vilka kvalifikationer rådets medlemmarna besitter, säger Jan Annerstedt.

Han har för sitt partis räkning tagit fram ett utkast till reglemente för rådet. Här tänker man sig att flera institutioner och organisationer inbjuds att nominera två ledamöter varav fullmäktige sedan väljer en. Inbjudan skulle kunna riktas till Lunds universitet, SLU Alnarp, Föreningen Gamla Lund, Svenska Naturskyddsföreningen, Statens Fastighetsverk, Fastighetsägarna Syd och  Sveriges Arkitekter, för att nämna några exempel.

Ingen smakdomare!

-Skönhetsrådet ska, sitt namn till trots, inte fungera som smakdomare, stilbildare eller företrädare för ”god arkitektur”, understryker Jan Annerstedt. – Då är man ute på minerad mark.

– Lunds kommun har ett stort ansvar, tillsammans med medborgarna och andra aktörer, för hur våra livsmiljöer i på landet och i staden bevaras, förnyas och omgestaltas. Planeringsprocesserna ska vara öppna för kreativa inspel, dialog och kunskapsutbyte från såväl medborgare som oberoende rådgivare. Det är ett vinnande koncept, slår Jan Annerstedt fast.

 

…………………………………………………..

Ytterligare upplysningar:
Jan Annerstedt, tel 070-723 28 00
E-post: jan@annerstedt.com

Börje Hed, tel 0704-19 00 10
E-post: borje.hed@rft.se

Pressmeddelande i PDF-format