Alla järnvägsspår i tunnel under jord – historisk möjlighet helar delat Lund

PRESSMEDDELAND, LUNDAKVINTETTEN, de politiska partierna C, FNL, KD, L, M i Lund

När järnvägen anlades i Lund år 1856 delades staden och skapade en barriär mot väster. Lund står nu inför en historisk möjlighet att istället lägga alla järnvägsspår under jord.

-Lund kan nu se till att skapa helt nya förutsättningar för utvecklingen av centrum, säger kommunalrådet Börje Hed, FörNyaLund, ett av de fem partier som ingår i den styrande Lundakvintetten.

-Trafikverket vill öka till fyra järnvägsspår från Flackarp till Hässleholm, men getingmidjan vid den sk Armaturkurvan i Lund ställer till problem. Om de nya spåren skulle läggas i markplan blir en underjordisk lösning knappast aktuell under överskådlig framtid, menar Börje Hed.

I direktiven till en förstudie pekar man på flera fördelar för innerstadens fortsatta utveckling med att förlägga järnvägen och stationens perronger under jord.
Hälsa och säkerhet för dem som bor nära järnvägen kan förbättras och olycksriskerna minimeras. Järnvägstrafikens negativa miljöpåverkan i form av buller och stoftspridning kan elimineras.

– I dagsläget passerar varje dygn ungefär 460 tåg stationen i Lund, säger Mia Honeth, kommunfullmäktigeledamot (L). -Med 4 spår Arlöv-Lund kommer trafiken att öka till närmare 580 tåg. De negativa miljö- och hälsoaspekterna berör skolor och många bostäder i järnvägens närhet.

-Den riktigt stora vinsten blir, framhåller Mia Honeth, att spårområdet på omkring 20 hektar frigörs och kan användas för ny stadsutveckling med tillgång på grönytor, attraktiva bostäder och arbetsplatser.

-Kommunen har hittills inte gjort några mer omfattande analyser av att placera järnvägen under jord. Kostnaderna har ansetts för höga, säger kommunalrådet Börje Hed (FNL). Den ekonomiska kalkylen kan dock, anser han, bli mer gynnsam för tunnellösningen än tidigare. -Markvärdet i centrumnära lägen har stigit kraftigt och kostnaderna för att bygga järnvägstunnel har relativt sett blir lägre, bland annat genom ökad konkurrens och teknisk utveckling, konstaterar Börje Hed.

– I Varberg inledde Trafikverket i höstas arbetet med en tunnel, där västkustbanan förläggs under jord, berättar Börje Hed. På närmare håll finns erfarenheterna från Citytunneln i Malmö.

I förstudien ska nettoinvesteringen fastställas dvs kostnaden minus värdet på den mark som frigörs och minus kostnaden för ytterligare spår i markplanet.

Förstudien görs med utgångspunkt i två scenarier: det ena är att enbart persontåg ska trafikera stationen och det andra både person- och godståg. Hela sträckan under jord är cirka 4 km.

I uppdraget ingår också att belysa hur uppgångarna från en tunnel påverkar och integreras i kulturmiljön. I uppdraget ingår vidare att belysa hur spår i markplan påverkar kulturmiljön i förhållande till tunnellösningen.

All kompetens som behövs för förstudien finns inte inom kommunen. Därför behöver konsultinsatser upphandlas och projektet genomförs sedan i etapper. Tjänstemän från tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret föreslås knytas till projektet.

Det blir tre huvudprojekt. Ett är ”Tunnel”, där alla kostnader för de underjordiska delarna beräknas. Här ingår, bland annat en undersökning av berggrunden med provborrningar och design av hela den underjordiska anläggningen.

I det andra huvudprojektet ”Exploatering” definierar man marken som friställs och vilka intäkter den kan förväntas ge. Ett delprojekt blir en översiktlig plan för att bebygga området med kvartersstruktur, gator och kollektivtrafik.

Det tredje huvudprojektet ”Nya spår i markplan” ska fastställa kostnaden för två nya spår i markplan genom Lund.

En uppskattning av framtida ekonomiska effekter ska göras för åren 2030, 2040 och 2050.

I början av april fattas det formella beslutet om riktlinjerna och tidsplanen för förstudien. Lunds kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anvisa 2,5 mkr för 2019 till förstudien och samma belopp har beräknats för 2020.

Ytterligare upplysningar:

Börje Hed. Tel 0704-190010 E-post: borje.hed@rft.se
Mia Honeth. Tel 070-661 32 86 E-post: mia.honeth@lund.se

 

Källa: Sweco och iC scandinavia. Spåren och stationsperrongerna anläggs i en cirka 4 km lång tunnel. Getingmidjan med två spår vid Armaturfabriken försvinner och byggnaden kan bevaras. Det kan bli fasta spår för norr- respektive södergående regionaltåg med två eller tre perronger. Det blir lättare att byta till andra tåg eller trafikslag. Tunnelprojektet delfinansieras genom att marken på det nuvarande spårområdet kan exploateras. Buller och stoftspridning från tågen upphör i centrala Lund.