Uppseendeväckande från Magdalena Beck

Magdalena Beck, socialdemokrat från Malmö tillika ordförande i VA Syds förbundsstyrelse, agerar på ett sätt som är minst sagt uppseendeväckande. Hon skickar ett brev till kommunstyrelsen i Lund som hon inleder med att förklara att ”avsikten med detta brev är inte att påverka ställningstagandet i Lunds kommunfullmäktige”. Sanningen är att just detta är avsikten. Hon vill helt enkelt skrämma livet ur politikerna i Lund så att de ska göra som hon vill, dvs ansluta Lunds avloppsledningar med en tunnel till Sjölunda i Malmö.

Struntar i fullmäktigebeslut

Därefter förklarar hon att ”VA Syd inte kan ta VA huvudmannens ansvar för avloppshanteringen i Lund med utgångspunkt i viljeyttringar från Lunds kommuns sida om att fortsätta planering och projektering för ett nytt avloppsreningsverk i Källby”. På ren svenska: Hon struntar i vad som beslutas i kommunfullmäktige i Lund och kallar detta för en ”viljeyttring”.

Utesluter Lund

Slutligen klämmer hon till med att ”för det fall Lund håller fast i önskemålet om ett nytt reningsverk i Källby innebär ett sådant vägval att förutsättningarna behöver övervägas för ett fortsatt samarbete för våra kommuner inom ramen för kommunalförbundet”. På ren svenska: Om Lund håller fast vid Källby kommer Lund att uteslutas från VA Syd.

Agerar utanför sitt mandat

Kan hon som ordförande i styrelsen VA Syd verkligen göra på detta sätt? Svaret är nej. Detta tycks hon ha insett genom att pudla i Sydsvenskan.

Som ordförande kan hon bara ”besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas” (Kommunallag 6 kap. 39 §). Fanns det någon brådska? Nej inte lagens mening, men väl om man vill påverka ett politiskt beslut i Lunds kommun.

Vidare kan förbundsstyrelsen över huvud taget inte besluta att inte befatta sig med Källbyverket än mindre besluta om att utesluta Lund från VA Syd. Det sistnämnda tycks hon nu ha insett.

På torsdag den 15 juni ska förbundsstyrelsen godkänna Becks beslut. Det återstår att se om det blir så. Om jag hade varit styrelsemedlem hade jag inte vågat göra detta.

Förbrukat förtroende?

Avslutningsvis konstaterar Beck att det finns delar av Lunds politik som inte har förtroende för VA Syd. Är det så konstigt?

Börje Hed

Ordförande FörNyaLund