UNIVERSITETSPLATSEN I LUND FÖRNYAS

Nya friska blommor planteras på Universitetsplatsen i Lundagård – flera gånger varje år. När tulpanerna och påskliljorna blommat över – vanligtvis efter doktorspromotionen, men alltid före midsommar – är det dags att plantera inför sommaren. Universitetet ansvarar för säsongens nyplantering och staten betalar.

Kommunen, Domkyrkan och Akademiska föreningen äger bara mindre delar av Lundagård. Staten är Lundagårds största markägare. Men skötseln av Lundagård samordnas mellan de fyra parterna. Med generös statsfinansiering och höga ambitioner har Lundagård blivit en av Lunds mest välbesökta parker – öppen för alla.

Jan Annerstedt, FörNyaLunds kommunalråd, avstod sin träning på Gerdahallen en tidig junimorgon och lånade en grep istället för att träna med skivstång och hantlar. -”Det krävs ingen gymavgift för att utföra ett par timmars frivilligt arbete för ett vackrare Lundagård eller för en blomstrande trädgård i bostadsrättsföreningen”, var hans kommentar.

WALK THE TALK!

FörNyaLund gör fler konkreta insatser än så för ett grönare och vackrare Lund. Parker, gröna stråk och annan ’rekreativ grönstruktur’ är viktiga för ett gott liv i Lund. Det gäller givetvis även utanför Lunds stad, anser det lokala partiet.

Förutsättningarna måste ökas för betydligt fler träd och mer grönska på kommunal mark. Närhet till träd och tillgänglighet till grönska är några av nyckelorden i det arbete som FNL prioriterar.

I Lund behövs konkreta åtgärder som går att mätas och bedömas. Samarbete med forskare på universitetet och SLU i Alnarp ger vetenskapliga fakta och sakliga argument för en grönare och blåare stadsutveckling. FNL har på senare tid utvecklat sina kontakter för att dra mera nytta av den senaste forskningen på flera områden.

Botaniska trädgården, som ägs av Lunds universitet, är ett annat centralt placerat grönområde som tusentals Lundabor och besökare lärt sig uppskatta. FNL har länge verkat för väl tilltagna kommunala bidrag till Botan.

LUNDS NYA ”TRÄDPLAN” (2023)

I en aktuell motion till kommunfullmäktige vill FNL att Lunds kommun ska tillämpa ”3-30-300”-regeln (se tidigare FB-inlägg och se FNL’s hemsida). Regeln togs fram av den kanadensiske professorn Cecil Konijnendijk för att enkelt mäta hur mycket träd och växter en stad och dess invånare kan tänkas behöva:

(1) Alla ska kunna se minst 3 träd från sin bostad, skola och arbetsplats. (2) Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents täckning av trädkronor. (3) Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. Glöm inte att varierad grönska och biologisk mångfald även gynnar fåglar och insekter.

I höst förväntas Lunds fullmäktige godkänna den kommunala Trädplan som tekniska nämndens dåvarande ordförande (FNL) tog initiativ till 2021. Trädplanen eller trädpolicyn ska bli handlingsinriktad och användas. Lunds kommun ansvarar för drygt 23 000 träd förtecknade i sin ’Träddatabas’ och Trädplanen ska skydda och förnya alla dessa träd.

Äldre träd ska i möjligaste mån bevaras, samtidigt som fler träd planteras. Det gäller att värna de träd som redan integrerats i den byggda miljön och hunnit växa i storlek.