Skrota omedelbart planerna på ett kongresscenter

I kväll ska Byggnadsnämnden ta ställning till arkitektförslagen som exploatören Skanska har presenterat. Utsedd vinnare är ”Hybrid”.
Det presenterade förslaget är inte acceptabelt med hänsyn till att:
• De föreslagna byggvolymen på ett brutalt sätt avviker från kringliggande bebyggelsens skala och den lundensiska byggnadstraditionen.
• Den föreslagna byggnadsvolymen kränker såväl Klosterkyrkans som fd Tingsrättens integritet.
• Parken i områdes södra del exploateras för bebyggelse.
• Den fd Tingsrättens äldre del bevaras bara till vissa delar.
Slutsatsen blir att det är omöjligt att etablera ett mötesforum (inkluderande hotell) med den önskade omfattningen på den aktuella platsen. Därför yrkar vi:
att ärendet återremitteras med uppdraget att avskriva detsamma
FörNyaLund kan också konstatera att de ekonomiska förutsättningarna att driva ett kongresscenter är nattsvarta med hänsyn till konkurrensen från liknande anläggningar i Malmö och Helsingborg samt den anläggning som beslutats uppföras på Brunnshög (”The Loop”). Denna fråga kommer vi att initiera i kommunstyrelsen då denna är ”beställare” av ett mötesforum.
Börje Hed, vice ordförande Byggnadsnämnden
Ann Tångmark, ersättare i Byggnadsnämnden