Ett tryggt och säkert Lund

Lund är en trygg kommun. I polisens trygghetsmätningar hamnar Lund högt i förhållande till andra jämförbara städer. Lundaborna har med all rätt höga förväntningar på trygghet. Alla ska kunna röra sig fritt under alla tider på dygnet. Efter ett besök på bio eller restaurang ska det kännas säkert att promenera eller cykla hem på väl upplysta vägar och cykelbanor.

Unga ska slippa råka ut för våld och gängkriminalitet, och de ska inte heller utsättas för narkotikalangare i sin närmiljö. I Lund samarbetar kommunens förvaltningar med skolor, polis och civilsamhälle för att förebygga alla former av våld i samhället.

Förebygg våld och kriminalitet bland unga

Öka samarbetet mellan socialförvaltningen, skolan och polisen för att förebygga kriminalitet bland unga. Socialsekreterare ska finnas hos polisen. Informationsmöten med polis, socialtjänst och vårdnadshavare ska syfta till att minska ungas kriminalitet. Planer ska tas fram för särskilda åtgärder i problemområden.

Motverka våld i nära relationer

Öka samverkan mellan förvaltningar, skola, polis och civilsamhälle för att förebygga alla former av våld i samhället. Utbilda berörd personal om våld och hedersrelaterat förtryck. Genom ett långsiktigt samarbete kan värderingar och attityder förändras.

Minska nedskräpning och förfulning

Rena, vackra och inbjudande miljöer minskar risken för klotter och vandalism. Gör Lund till en renare stad och satsa på offentlig konst och andra förskönande åtgärder. Kommunen ska ta initiativ till möten med fastighetsägare med syftet att utforma en gemensam handlingsplan för att minska nedskräpning. Särskilda insatser behövs för att hålla rent under helgerna.

Tryggare gator och parker

Lund ska bli en tryggare stad genom bättre belysning och fler kameror där det behövs. När nya områden planeras ska de utformas med stor hänsyn till trygghet på gator och torg. Även i byarna behöver osäkra områden identifieras och åtgärder vidtas för att öka tryggheten.

Gör Lund till en narkotikafri kommun

Alla skolor ska vara narkotikafria. Skolpersonal ska utbildas och föräldrar informeras om hur man förebygger och förhindrar att ungdomar missbrukar narkotika. Elevhälsan ska engageras för att förebygga missbruk i skolorna.

Öka kommunens it-säkerhet

Satsa mer resurser för att öka it-säkerheten. Granskningar har visat att Lunds kommun i likhet med många kommuner är alltför sårbar vad gäller it-system. Säkerheten måste bli bättre och all personal behöver utbildas.