Entreprenörernas Lund ger fler jobb

Lunds position som kommun med ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv beror inte bara på stora statliga och andra investeringar i FoU-anläggningar, SUS och universitet. I Lund behövs ett helt eko-system för att översätta uppfinningar och idéer till nya verksamheter som leder fram till färdiga produkter och processer – och som i sin tur innebär nya arbetstillfällen.

Lunds kommun kan underlätta dessa processer genom att främja olika slags innovationsmiljöer. En del av detta pågår, men mycket mer kan göras utan att det tynger kommunens budget.

JA till en miljö som ger svängrum åt uppfinnare, entreprenörer och nystartade företag

Lund behöver personer som bidrar till att göra ’idéernas stad’ till innovationernas och de nya företagens stad. Lunds moderna historia har gynnats av att många entreprenörer valt Lund som sin bas och uppfattat att kommunen understödjer innovationsmiljöer som syftar till nya affärsidéer och nya varor och tjänster.

Kommunen måste arbeta aktivt för att tillsammans med näringslivet återskapa en dynamisk miljö för entreprenörer inom alla områden. Det ska också finnas rum för sociala innovationer utan kommersiellt sikte.

JA till en stadsmiljö där verksamheter, service och bostäder ryms sida vid sida

Vi vill förnya den lokala näringspolitiken också genom att utveckla attraktiva stadsmiljöer. Sådana miljöer ska rymma vad en stad har att bjuda på – vid sidan av bra bostäder. Kort sagt: Vi arbetar för variation och förnyelse av hela stadsmiljöer.

Lund kan bli en vital ’blandstad’ där verksamheter, service och bostäder får plats sida vid sida. Dagens näringsliv bullrar inte, luktar inte och skräpar sällan ned sin omgivning. Vi vill utveckla en rikare stadsmiljö med kreativa resurser. Både unga och mer erfarna företagare ska känna att Lund är den rätta platsen för dem och deras växande företag.

JA till en näringspolitik som gör Lund till centrum för svensk livsmedelsindustri

Skåne är det landskap i Sverige som har de allra bästa förutsättningarna för odling, livsmedelsförädling och måltidskultur av världsklass. Lund är redan på god väg att bli ett vitalt centrum för det nya inom dagens livsmedelssektor. Samarbete mellan forskare och tekniker, och mellan företag, andra producenter och brukare med mycket högra krav kan ge helt nya och bättre produkter.

Lunds kommun kan fungera som som marknad och kravställare och därmed på många sätt bidra. Ytterst är vi alla beroende av Den Goda Jorden som ger stort mervärde.