Det vackra och sköna Lund

Lund har många identiteter. En modern stad med högtekniska företag av världsklass. Ett centrum av riksintresse med spår av tusenårig stadsbyggnad. Lund representerar en betydelsefull del av Sveriges och Danmarks historia. Vi vill bygga vidare på detta arv och göra staden och landskapet runt omkring attraktivt i vår tid – och för kommande generationer.

JA till ett idéprogram och en utvecklingsplan för innerstaden

Vi vill vårda och utveckla arkitekturen, höja kvaliteten på den planerade nybebyggelsen, vidga stadskärnan genom att gräva ned järnvägen och förnya innerstaden med många fler arbetsplatser.

Vi tror att Lund vinner på att alla stadens funktioner ryms i samma område och samverkar dynamiskt. De som bor, arbetar och besöker staden får stor nytta av korta avstånd och mera varierade, mera socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer.

JA till försiktig och förståndig förtätning

Visst går det att förtäta innerstaden utan att förlora gröna stråk och vackra träd. Nya parker och små parkrum, gärna med rinnande vatten, ger Lund karaktär och ökar vårt välbefinnande. Storkvarter med ljusa innergårdar öppnar för oväntade möten och barnens lekar. Storkvarter ger också plats för unika lösningar med blandning av stora och små hus med olika karaktär.

JA till bättre byggnadsvård. Skydda Lunds arkitektoniska pärlor

Lunds nuvarande byggnader och olika stadsmiljöer kräver aktiv byggnadsvård. Nya miljödrivna utmaningar gör att äldre kunskap måste tas tillvara och utvecklas tillsammans med ny kunskap och ny teknik. Vi vill skapa en förnyelseplan som också fungerar som en bevarandeplan värd namnet för Lunds arkitektoniska pärlor och fina miljöer.

Låt Polhemsskolan få en byggnadsvårdsutbildning i samarbete med Kulturen i Lund. Detta skulle ge tillgång till kunskap och hantverkare inom ett område där bristen är stor. Lunds gamla miljöer kräver byggnadsvård som inte finns med i de nya utbildningarna. Nya miljödrivna utmaningar gör att äldre kunskap måste tas tillvara.

NEJ till fler än sex våningar i Lunds innerstad

Vi vill värna Lunds ”skyline”: Håll höga byggnader borta från stadens centrala delar. Respektera den gamla stadskärnans skala. Låt Domkyrkan dominera staden med inslag av medeltida stadsmiljö. Omtag krävs för Galten och andra planerade höghus i stadskärnan. Utforma Lunds C som ett arkitektoniskt bidrag från 2000-talet, men med respekt för befintliga byggnader från tidigare århundraden vid Clemenstorget och längs Bangatan.

JA till tätare och rundare stadsmiljöer

Lund bör förbli en relativt liten stad. Det gäller även efter aktuell byggnation. Täthet och nära grannskap innebär många möjligheter till attraktivt stadsliv. Alla områden i staden ska upplevas som ’centrumnära’. Vi vill främja gång- och cykelperspektiven så att det blir lättare och säkrare att röra sig mellan stadsdelarna.

Med bra planering och god samverkan mellan olika aktörer kan Lunds ’ytterområden’ upplevas som ’innerstadsmiljöer’. Vi tar initiativ till att Lunds alla stadsdelar byggs ut med krav på god kvalitet och så att de fungerar socialt och ekonomiskt som en del av staden.

JA till en översiktsplan med stort medborgarinflytande

Att planera en stad är att påverka villkoren för hur vi ska bo, var vi kan arbeta, hur vi förflyttar oss. Det pågående arbetet med Översiktsplanen för de närmaste 20-30 åren innebär medborgarinflytande över hur Lund ska utformas, kanske också hur byggnaderna som omger oss ska se ut.

Det pågår skarpa meningsutbyten i sociala media och det finns en bred debatt om stadsmiljö och tidlösa skönhetsvärden. Vi vill medverka till att debatten fortsätter och att resultaten tas till vara i översikts- och detaljplaner.