Det gröna och blå Lund

Lund har goda förutsättningar att bli en mera hållbar kommun. Det kräver idéer och kunskap, personligt engagemang och politisk uthållighet. FörNyaLund har tagit sitt miljöansvar och sätter målen och ambitionerna högt, när vi knyter an till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen, för att i vårt lokala sammanhang skydda vår planet och dess naturresurser.

JA till fler grönstråk, vackra träd och gröna skolgårdar

Lund behöver en trädplan som ger större variation och aktiv förnyelse av träd och planteringar i centralorten och i samhällena. Planen tar hänsyn till parker och gröna stråk som gör miljön vacker, inbjudande och intressant också för barn och äldre. Skolgårdar gynnas med träd och växter och utformas mera pedagogiskt med stöd av Naturskolan. Privata fastighetsägare engageras för att hela staden ändå kan bli grönare – trots pågående förtätning.

JA till mera synligt vatten (även öppet dagvatten) för en inbjudande stadsmiljö

Lunds stad ligger på en skråning med flera naturliga vattendrag, som idag rinner i kulvertar under gatorna och andra hårdgjorda ytor. Under 900 år av Lunds tusenåriga historia har vatten varit ett naturligt element i stadsmiljön och i tätorterna. Tack vare FörNyaLund finns planer att lyfta fram dessa “stadsbäckar” i delar av staden för att ge Lundaborna nya upplevelser, men beslut saknas.

JA till klimatsäkring mot skyfall

Trots fem ’vattenplaner’ för Lunds kommun finns ännu ingen välutvecklad handlingsplan för att skydda hus och infrastruktur från lika våldsamma skyfall som nyligen drabbat Malmö och Köpenhamn.

För att hantera avrinning vid en krissituation, behöver Lund bli både grönare och blåare. Lund måste få fler och bättre placerade parker, skolgårdar, trädgårdar, gröna tak som lätt bromsar och magasinerar vatten så att inte byggnader och annat värdefullt förstörs vid plötsliga skyfall eller översvämning.

JA till ’fickparker’ i den förtätade stadsmiljön

Lund förväntas växa. Det måste ske med både förnuft och känsla för Lunds särdrag. Parker och grönytor utan namn försvinner lätt när det byggs tätt. Den förtätade staden behöver fler ’fickparker’ med nytt och varierat innehåll. Här kan finnas utrymme att sitta under ett träd eller framför en liten plantering.

JA till fler inslag av stadsodling – och biodling

Intresset är stort för både närodlat och ’härodlat’ i Lunds stadsmiljö, men många Lundabor har inte tillgång till egen trädgård. Kommunen bör pröva nya, enkla former för att underlätta olika varianter av stadsodling, inklusive biodling, och värna om de möjligheter till stadsodling som redan finns.