Den bästa staden – även för seniorer

För många Lundabor är det attraktivt att bo kvar i Lund efter avslutat arbetsliv. En del äldre personer, som studerat i Lund, väljer att flytta tillbaka och som seniorer bidra till kultur- och samhällslivet.

Det är en stor fördel för alla i kommunen att så många ser på Lund som den bästa staden för seniorer. Det innebär givetvis även rättigheter för de äldsta medborgarna.

JA till digital teknik – men på de äldres villkor

Lund är ett globalt centrum för utveckling av smarta digitala lösningar. Det digitala samhället och den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken är positiv. Detta kan ge oss alla bättre lokal service och innebära andra fördelar. Men vi säger Nej till teknik som är dåligt anpassad till brukarna och särskilt den digitala teknik som försvårar och fördyrar för seniorerna i vår kommun.

NEJ till alla nedskärningar på träffpunkterna för seniorer

Träffpunkterna för äldre Lundabor är en populär och viktig del av det sociala och kulturella nätverket.

JA till fria resor med bussar för våra äldsta medborgare

Vi vill behålla fria bussresor i stadstrafiken för våra äldsta Lundabor, som fyllt 75 år. Det är en social hälsofaktor för våra äldre. Det får inte finnas ekonomiska hinder för att röra sig fritt i staden genom kollektivt resande.

JA till en mer flexibel hållplatsstrategi för bussarna

För äldre och funktionshindrade personer är korta avstånd till busshållplatsen viktigt. Avstånd kan lätt minskas genom ”stopp på begäran” mellan de reguljära hållplatserna. Väntar en person vid busslinjen och visar stopptecken ska bussen stanna. Detta system är utbrett i utlandet och borde finnas i Lund.

JA till ovillkorlig rätt till äldreboende för alla Lundabor från 85 år

Alla äldre vill kanske inte bo kvar i sin gamla bostad, när krafterna sviktar. Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en trygg, social gemenskap. Från 85 års ålder ska äldreboende vara en ovillkorlig rättighet i Lunds kommun.

NEJ till nuvarande hårda tillämpning av kvarboendeprincipen

Kommunen ska verka för variation och flexibilitet i beståndet av bostäder. Det ska bli möjligt för äldre Lundabor att lätt finna ny bostad med service, måltider och trygg gemenskap. Vi säger Nej till påtvingat kvarboende och Ja till fler platser i särskilt boende för särskilt vårdkrävande personer.