Barnen framför allt

I vårt Lund är alla skolor och förskolor trygga och inspirerande miljöer. Trygga barn lär sig bättre och längtar till skolan. Ingen ska uppleva oro och kränkningar. Vi satsar på lärare som ger undervisning av bästa kvalitet. Lärarassistenter och pedagoger avlastar lärarna vissa arbetsuppgifter. De får mer tid till undervisning.

Alla skolor och förskolor i vårt Lund får bra läromedel och tillgång till bibliotek. Skolgårdarna får gärna bli grönare, kanske också med rinnande vatten. Det ska finnas gott om spännande utrymmen för lek och påhittighet.

Brev från föräldrar

https://tinyurl.com/skane-fritt-sok-brev-pdf

JA till mindre barngrupper i förskolan

Grupperna i flera förskolor är alltför stora. Det är för lite personal i förhållande till antalet barn. Inte minst för de yngsta barnen är tät kontakt med ett begränsat antal stödjande vuxna viktigt. Trygga barn är nyfikna och söker ny kunskap och erfarenhet med skickliga pedagogers ledning. Barnen ska ha chans till nära anknytning till vuxna. Vi vill förstärka Elevhälsan, som ska arbeta förebyggande och ge extra stöd till barn som mest behöver.

JA till lekfullare och säkrare utemiljö för barn i förskolan och skolan, som kan utnyttjas pedagogiskt

Byt grus och asfalt mot sand och gröna stråk. Använd mera vatten för lek, pedagogiska övningar och odling i liten skala. Fantasi och leklust kan få stort utrymme i en rolig och spännande omgivning. Skolgården måste bli en självklar del av den pedagogiska miljön. Utveckla gärna pedagogiken tillsammans med den kommunala Naturskolan i Lund. Varje förskolegård bör vara så bullerskyddad att fågelsång kan höras.

JA till mindre skolor i närområdet – för de yngre barnen

En skola är en mötesplats för barn såväl som föräldrar. Här formas personliga nätverk som innebär kamratskap och en hjälpande hand. En mindre skola under de första åren ger social trygghet för de minsta eleverna. Självklart har de yngsta barnen sin skola i närområdet. Paviljonger och tillfälliga lösningar bör ersattas med permanenta sådana av god kvalitet (t ex på Mårtens Fälad och i Dalby).

JA till barnsäkra cykelbanor på skolvägen

Barn ska kunna cykla säkert till skolan. Vid ankomsten till skolan ska cykelväg och bilväg vara separerade.

JA till att barns behov lyfts fram och betonas vid all planering

Barns och ungdomars behov av gröna ytor för lek och spontanidrott bör lyftas fram tydligare i all planering – både vid förtätning och nybyggnation. Lund får aldrig glömma kraven på solbelysta, vindskyddade områden och innergårdar.

NEJ till en femte kommunal gymnasieskola på Svaneskolans tomt

Svaneskolan är en nyrenoverad och bra fungerande grundskola. Låt eleverna få ha sin skola kvar. Den ger många barn i centrum möjlighet att själva gå till skolan.

JA till att Lunds ungdomar får företräde till de egna gymnasieskolorna i Lund

Det behövs idag inga fler stora skolbyggnader i Lund, om gymnasister från andra kommuner bara får komma till Lund i mån av plats. Att med lånade pengar bygga skolor åt andra kommuners elever innebär ekonomiska risker för framtidens Lundabor. Vi vill omförhandla ”Fritt Sök!” när det som nu innebär att 2/3 av Lunds gymnasieelever kommer från andra kommuner med egna gymnasier.

JA till särskilda avtal om gymnasieskolan med grannkommunerna Lomma, Kävlinge och Staffanstorp

Just dessa tre grannkommuner har idag alltför litet elevunderlag för att driva egna gymnasier. Gymnasieplatser för dessa elever bör regleras i avtal med Lunds kommun.