STRATEGI FÖR UTVECKLING AV LUNDS STADSKÄRNA

Kommunfullmäktige i Lunds kommun 2024-04-23 Reservation (FNL)

Ärende 20: Strategi för utveckling av Lunds stadskärna

Vi, FörNyaLunds representanter i Lunds kommunfullmäktige, reserverar oss mot beslutet i denna fråga. Vi reserverar oss i första hand till förmån för vårt yrkande om återremiss till kommunstyrelsen med uppdrag att bl a omarbeta det avsnitt i strategin som handlar om mobilitet så att den föreslagna texten ändras och istället återspeglar innehållet i den text som redan står om mobilitet i ”Avsiktsförklaringen för Lunds stadskärna.” Avsiktsförklaringen är undertecknad av representanter för bl a Fastighetsföreningen Lund City, Handelsföreningen i Lund, Lunds Domkyrka, Statens fastighetsverk och Lunds universitet – och av Lunds kommundirektör.

Jämför även FNL’s stöd till KD’s yrkanden om motsvarande återremiss med uppdrag att omarbeta förslaget. Även detta yrkande avvisades under fullmäktiges överläggning. FNL fann det heller inte rimligt att det nuvarande Lundastyret och dess stödpartier med bara timmars varsel introducerade egna, odefinierade begrepp som ”bilmjuk zon”, ”zon med anpassning till oskyddade trafikanter”, ”det urbana vardagsrummet”, etc.

Ett strategidokument, som det föreliggande, måste vara klart formulerat och utformat med stöd av professionell sakkunskap, så att strategidokumentet utan nya tolkningar och förhandlingar kan användas under många år. Begrepp som från början är oklara och inte redan används i annan trafikplanering bör givetvis inte ingå i ett dokument som gör anspråk på lång giltighetstid.

När så mycket arbete lagts ned av så många för att förbereda en strategi för Lunds stadskärna borde styret ha arbetat mera varsamt och lyssnande, noggrant och ansvarsfullt för att ge slutresultatet samma kvalitet som präglat det omfattande förarbetet. Därför är det extra beklagligt att FNL’s krav på återremiss inte hörsammades under mötet.

Ett imponerande förarbete ligger bakom den framtagna strategin. Vi vill tacka alla de personer som deltagit med sin kunskap, sina idéer och sitt engagemang. Roligt och löftesrikt inför framtiden att så många Lundabor, fastighetsägare, handelsföretag, ideella organisationer och andra professionella aktörer velat delta aktivt i processen under året som gått.

– Vad ville FNL’s representanter i debatten i fullmäktige om en strategi för stadskärnan?

– Vilka var våra konstruktiva bidrag som motiverade varför vi krävde en återremiss och stödde andra partiers krav på återremiss före beslut om strategin?

1. Attraktiv och tillgänglig. Vi vill att stadskärnan ska vara attraktiv och tillgänglig för alla, oavsett ålder och förutsättningar. FörNyaLund vill att de kommande handlings- och åtgärdsplanerna (och översiktsplanen) noga beaktar att Lunds stadskärna är viktigt för alla som besöker, bor, utbildar sig, arbetar, eller bedriver verksamhet i kommunen.

2. Stadskärnan ska rymma olika boendemiljöer för alla kategorier Lundabor. Det ska helt enkelt fungera bra att bo i stadskärnan – oavsett om man är barn, tonåring, student, har familj eller är ensam pensionär med eller utan hund. Vi vill att även barnfamiljer, som bor i centrum, ska kunna ha tillgång till förskola och skola i sitt närområde.

3. Stadskärnan ska vara ljus och trygg. Det ska vara säkert och tryggt att röra sig på gator och torg – dag som natt. Belysningen ska anpassas så att den fungerar optimalt också under den mörka delen av dygnet. Unga tjejer och äldre herrar ska kunna gå hem en sen kväll utan att behöva se sig om och känna osäkerhet.

4. Handeln i stadskärnan ska ha optimala villkor – kortsiktigt som långsiktigt. Det ska vara attraktivt att bedriva handel, även om man är torghandlare och säljer nyfångad fisk, fräscha grönsaker eller snittblommor på Mårtenstorget. Det ska vara lätt även för äldre kunder och personer med funktionsvariation att ta sig in i centrum för att handla. Kommunen ska se över och vid behov förbättra sin samlade service till handelsföretag, restauranger och besökare.

5. Fler arbetsplatser i centrum. Universitetet ska ges chans att åter överväga fördelarna med centrala lägen för undervisning och annan akademisk verksamhet. Det ”stadsintegrerade näringslivet” ska också få plats. Företag – även producerande företag som inte bullrar, smutsar ned och som bara kräver minimala transporter – ska kunna utvecklas även i innerstaden. Stadskärnan ska kunna växa och ta mer av innerstaden i anspråk, när nya arbetsplatser tillkommer.

6. Kollektivtrafiken behöver moderniseras t ex genom små, smarta elbussar för att göra stadens stora utbud mer tillgängligt. Man ska lätt kunna besöka tandläkaren, meditera i Domkyrkan, låna boken på Stadsbiblioteket, träffa vännerna över en fika eller äta en sen lunch på restaurang. Detta gäller även om man har svårt att gå och absolut inte vågar cykla.

7. Gör inte centrum bilfritt. Bor man i Lunds centrum ska man kunna ha bil och även kunna ta emot bilburna gäster hemma. Vi vill ge Lundabor och besökare bättre service genom fortsatta möjligheter till parkering. Vi vill t ex underlätta för korta ärenden för de som inte kan cykla eller har samma fysiska rörlighet som andra. Det kan gälla att köpa medicin på Apoteket Svanen, hjälpa mormor som ta sig hem efter eftermiddagsfilm på Kino eller hämta postpaket med födelsedagspresenter.

Att bidra till stadskärnans utveckling med en mångfald olika funktioner i en inspirerande miljö är något alla politiker i Lund borde se som en av sina viktigaste gemensamma uppgifter, inte bara en uppgift för Lunds lokala parti.

Ingen får glömma att Lunds stadskärna utvecklats under tusen år – av många tusen Lundabor. Det har alltså bott Lundabor i vår stadskärna sedan vikingatiden. Många av dessa historiska Lundabor har bidragit till att stadskärnan ser ut som den gör idag och fått sin grundläggande utformning i form av gatunät, torg och inte minst sin främsta kyrka.

Vi kan se Ärende 20 på mötet i kommunfullmäktige som bara ett litet bidrag till en lång evolutionär process, där tusentals personer under århundradena byggt bostadshus, anlagt kyrkor och utvecklat skolor, startat fabriker och andra verksamheter, ändrat gator och torg, planterat träd och syrenbuskar, dikat ut dammar och grävt ner stadsbäckarna, förnyat parker och trädgårdar. Och för att sedan riva ner det gamla och bygga nytt och åter nytt. Men också att skydda och bevara det som fortfarande gör Lund till Lund – ända in i vår tid.

Många Lundabor och besökare tycker om och uppskattar resultatet av detta tusenåriga arbete för att utveckla dagens Lund. Vi bör känna både stolthet och ödmjukhet inför detta enorma stadsbyggnadsarbete. Likaså bör vi visa respekt för alla idéer, förhoppningar, uppoffringar och ansträngningar som ligger bakom formandet av det som blivit vår tids fantastiska stad med en stadskärna som är beundrad av många.

Lunds stadskärna utgör ett kulturhistoriskt arv. Oavsett politiskt program är det allas vår uppgift att förvalta och försiktigt utveckla detta arv så väl vi kan och mäktar. Lund är inget museum, men vi bör ändå notera att Riksantikvarieämbetet anser att Lunds stadskärna är ett Riksintresse. Riksintresse för kulturmiljövård avser värdefulla kulturmiljöer som ska skyddas enligt miljölagstiftningen. Bestämmelserna om riksintresse ska tillämpas i den kommunala planeringen.

Jan Annerstedt (FNL)

Börje Hed (FNL)

Liv Severinsson (FNL)

Martti Niilekselä (FNL)