Källby är redan ett av Skånes bästa reningsverk

Källby är redan ett av Skånes bästa reningsverk. Självklart bör vi behålla det – både av klimatmässiga och ekonomiska skäl. Bl.a. skulle ett jättelikt tunnelbygge till Malmö släppa ut enorma mängder koldioxid.

FörNyaLunds argumentation nedan:

1. ”Miljö- och resurshushållning är viktigt. Den framtida hanteringen av avloppsvattnet måste kännetecknas av lokalt omhändertagande med fokus på minskad användning av färskvatten och på återcirkulation. Man ska använda mindre vatten och återbruka renat avloppsvatten för exempelvis bevattning och industriändamål. Att använda dricksvatten för att spola toaletter tillhör inte framtiden. Användning av renat avloppsvatten underlättas av ett lokalt reningsverk.”

2. ”Källby har en betydligt lägre investeringskostnad än Lunds andel i Sjölunda. Sjölundaprojektet är ett jätteprojekt av samma storleksordning som Öresundsbron. Det vilar på en osäker ekonomisk grund, inte minst med hänsyn till att det ska byggas tunnlar med okänd teknik. Bara tunneln från Lund till Malmö är kostnadsberäknad till två miljarder kronor. All erfarenhet visar att megaprojekt av denna karaktär kostar betydligt mer än vad som ursprungligen beräknats. Dessutom får Lund bära en oproportionerligt stor del av kostnaden.”

3. ”Tunneln till Malmö har en avskrivningstid på 100 år. Ingen vet hur avloppsreningen kommer att gå till ens om 25 år. Med Sjölunda binder vi upp oss i en storskalig lösning medan Källbyalternativet kan anpassas efterhand som de lokala lösningarna utvecklas. Andra länder i Europa har redan sådana lösningar. Ett svenskt exempel är Oceanhamnen i Helsingborg där man har ett effektivt reningsverk med hög återvinningsgrad för bara ett tusental hushåll.”

https://www.sydsvenskan.se/2023-06-03/avloppsduellen-de-basta-argumenten?fbclid=IwAR0O3TCpXq-WBNQn4YVkMVyebZKRAy29KxI1lM0K0QvSGhHTHC06xS2oR_I