Jan Annerstedt prisas för skydd av åkermark

PRESSMEDDELANDE

christer.hjort@telia.com

Riksföreningen Den Goda Jorden har tilldelat Jan Annerstedt sitt årliga pris ur Anders Stenströms Minnesfond för hans insatser för skydd av åkermark. Jan Annerstedt är kommunalråd i Lund.

Prismotivering: ”Jan Annerstedt har i sin egenskap av politiker spelat en stor roll i att få Lunds kommun, omgiven av landets mest produktiva åkermarker, att inta en betydligt mer restriktiv hållning gentemot exploatering av den goda jorden. Jan är också mycket aktiv gällande att ta ännu ett steg mot att göra Lunds kommun till ett föredöme för politiker och planerare även i andra kommuner genom anordnande av seminarier, pressträffar och FoU-projekt tillsammans med universitet.”

Jan Annerstedt är ordförande i Tekniska nämnden, Lunds kommun, och företräder det lokala partiet FörNyaLund i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

– Roligt att just kommunala insatser för skydd av åkermark uppmärksammas, säger Jan Annerstedt som är glatt överraskad av beskedet. Att bevara åkermark är en avgörande investering i vår gemensamma framtid. Det gäller särskilt i en tid med växande miljö- och klimatproblem.

Årligen belönar föreningen Den Goda Jorden en person eller organisation som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Prissumman hämtas från den fond som 2008 instiftades till minne av Anders Stenström, grundare av föreningen Den Goda Jorden. Jan Annerstedt låter summan gå vidare till Lunds Naturskyddsförening, en ideell förening som sprider kunskap och skapar opinion på natur- och miljövårdens områden.

Ytterligare information

Föreningen Den Goda Jordens, ordförande Anne-Marie Lindén:
Telefon: 070-404 52 69
dengodajorden.se

Lunds Naturskyddsförening, ordförande Tomas Björnsson:
Telefon: 0708-13 81 58, 046-13 81 58
lund.naturskyddsforeningen.se

Jan Annerstedt, kommunalråd:
Telefon: 0707-23 28 00
E-post: jan.annerstedt@lund.se

FörNyaLunds hemsida: fornyalund.se

Pressmeddelande i PDF-format