FÖRNYALUNDS ÅRSKRÖNIKA 2021

2021 kommer att gå till historien som året då Coronapandemin fortsatte, vaccinationerna kom igång och hoppet väcktes om att pandemin skulle besegras. Inför sommaren hävdes restriktionerna, samhället pustade ut men under senhösten stängde samhället succesivt ner igen. FörNyaLund har pandemin till trots varit fortsatt engagerat i viktiga politiska frågor för kommunens innevånare.

Behåll Källbyverket

I månadsskiftet april maj gjorde partiet ett utskick till samtliga hushåll för att uppmärksamma VA SYDs planer på att skicka Lunds avloppsvatten till Sjölunda i Malmö för rening och lägga ner reningsverket i Källby i Lund. En mångmiljardinvestering som inte är tillräckligt utredd och rent av onödig när Källbyverket kan uppgraderas med en betydligt mindre investering. Utskicket fick stor uppmärksamhet och bidrog till att partiet fick ytterligare medlemmar.

Utveckla stadskärnan med förnuft

En av FörNyaLund hjärtefrågor är att utveckla Lunds stads historiska stadskärna med hänsyn tagen till kulturhistoria värden. Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att det exploateringsavtal som fanns för kvarteret Galten gick ut 2021 och att kvarteret för nu är räddat från bland annat ett höghusbygge. Ett annat storskaligt projekt som varit på tapeten under året är kv. Häradshövdingen i nära anslutning till Klosterkyrkan och gamla Tingsrätten. Här planeras för ett Kongresscentrum med hotell mm. FörNyaLund har starkt motsatt sig detta bygge både stadsbyggnadsmässigt och ekonomiskt. Projektet ligger för närvarande på is. Denna fråga bör väga tungt i det kommande valet.

Rädda åkermarken

FörNyaLund har en nollvision mot att högkvalitativ jordbruksmark i Lunds kommun exploateras. Vid sista fullmäktigemötet för året avhandlades att Lunds kommun skulle köpa jordbruksmark i anslutning till Nova för verksamhetsändamål. Förslaget röstades ner och två ledamöter från respektive L och M avvek från partilinjen. Detta känns som en vändpunkt i Lundapolitiken för bevarandet av världens bästa jordbruksmark.

Minska barngruppernas storlek

FörNyaLund har under mandatperioden drivit frågan om mindre barngrupper i förskolan och grundskolan. I budgeten för 2022 har 9 miljoner avsatts till detta ändamål. Partiet kommer även fortsättningsvis att driva denna viktiga fråga.

Omförhandla Fritt sök

Under 2021 har FörNyaLund fortsatt ansträngningarna med att omförhandla ”Fritt Sök” så att Lundaungdomarna ska komma in på Lunds gymnasieskolor.

Valåret 2022

FörNyaLund ser nu fram emot valåret 2022 och de utmaningar detta innebär. För att ta reda på vad kommunens innevånare tycker är viktigt, gjorde partiet i november ett utskick till hushållen med frågan “Nu vill vi gärna veta vad DU vill förbättra i Lund?”. Många bra förslag har kommit in som vi tacksamt tagit emot och kommer att beakta i FörNyaLunds valprogram.