FörNyaLund reserverar sig mot beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott att beställa tillfälliga lokaler till Hedda Andersson gymnasiet

Beslutet att riva Svaneskolan och i dess ställe bygga det nya Hedda Andersson-gymnasiet får allt märkligare konsekvenser. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) beslutat att eleverna i det nya gymnasiet tillfälligtvis ska inhysas i den gamla tingsrättens lokaler. Ett beslut som vi motsatte oss eftersom det inte löser problemet och kanske inte ens är lagligt säger Börje Hed (FörNyaLund).

Avtalet med Skanska är dels ett hyresavtal dels ett avtal om ombyggnad av lokalerna. Sådana avtal ska som regel upphandlas enligt LOU vilket inte skett. Detta kan innebära att någon annan fastighetsägare, som också är intresserad av att hyra ut lokaler, kan begära överprövning av beslutet. Om detta sker startar en juridisk process som kan dra ut i tiden. Kommunen kan också dömas att betala en upphandlingsskadeavgift.

Vi yrkade på återremiss för att reda ut om beslutet är lagligt, säger Börje Hed, men tyvärr fick vi inget stöd av övriga partier i KSau.

Den beslutade förhyrningen sträcker sig som längst till hösten 2023. Kommunfullmäktige har beslutat att ett alternativ för Svaneskolan är att den ska flytta direkt till den utbyggda och nyrenoverade Parkskolan. Denna flytt kan inte ske förrän till höstterminen 2022 vilket innebär att bygget av det nya gymnasiet blir försenat med inflyttning först hösten 2025. Var de då beräknade 800 eleverna ska ta vägen under två läsår 2023-2025 är det ingen som vet. 

Kommunen borde se till att den tillfälliga lösningen är möjlig att förlänga till hösten 2025. Kommunen borde inte låst sig vid att hyra av just Skanska utan undersökt om någon annan fastighetsägare kan erbjuda en längre förhyrning, säger Börje Hed.

Bilaga: Reservation KSau 2019-10-07 Tillfälliga lokaler Hedda V.01