DEBATTARTIKEL FNL: AVSÄTT EN PROCENT AV SKATTEINTÄKTERNA TILL ATT SNABBA PÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Lunds kommuns klimatpolitiska råd bildades 2018 och består av forskare från Lunds universitet och SLU Alnarp. I sin Rapport 2022 har rådet gjort en uppföljning av miljömålsprogrammet LundaEko, kommunens program för ekologisk hållbar utveckling 2021-2030.  Rapportens övergripande frågeställning för granskningen är: Hur kan takten ökas för att nå klimatmålen?

HELHETSBILD OCH FINANSIERING SAKNAS

Rådets slutsats är att kommunens arbete saknar en helhetssyn och ett strategiskt utformat klimatarbete som ger prioritet åt klimatmålen. Det saknas en såväl en vision och ett bärande narrativ, såsom en färdplan som beskriver hur enskilda åtgärder sammantaget ska bidra till att öka takten. Vidare saknas en analys av hur åtgärderna ska finansieras, en inte oviktig fråga i sammanhanget.

HUR KAN TAKTEN ÖKAS FÖR ATT NÅ KLIMATMÅLEN?

Rapporten publicerades i april i år och landade mitt i partiernas arbeten med sina valbudskap. Av rapportens nio övergripande rekommendationer för att öka takten på klimatarbetet har endast få nått valmanifesten. Klimat- och miljöfrågorna tilldelas skiftande utrymme och prioriteringsgrad. Samtliga partier presenterar dock med några undantag en lång rad förslag till åtgärder och insatser, vart och ett för sig utmärkta och nödvändiga – miljövänligare kollektivtrafik, klimatsmart byggande, grön energi, laddstolpar för elbilar, solceller på kommunens byggnader, fler träd och parker och stadsängar, etcetera, etcetera. Vad som saknas är den av klimatrådet efterlysta helhetsbilden – och finansieringen.

EN KRAFTFULL SATSNING

FörNyaLund, som enda parti, föreslår en konkret lösning på hur åtgärderna ska kunna finansieras: en procent av kommuns skatteintäkter ska årligen avsättas för att öka takten i klimatarbetet.  Det ger på fyra år cirka 140 miljoner kronor som kommunen kan sätta in där de gör mest nytta. Det finns en utmärkt organisation på kommunkontoret som arbetar med miljöfrågor och har den nödvändiga kunskapen och kompetensen. Det behövs inga fler utredningar, men politisk enighet för att skapa finansiering av klimatarbetet. FörNyaLund är övertygad om att 1-procents strategin kommer att kunna genomföras under mandatperioden.

Ann Tångmark Lundberg, vice ordförande i FNL och ledamot i fullmäktige

Inger Lövkrona, fullmäktigekandidat.